Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы «ТДРК» КХН-биле чонга садар хөмүр айтырыын шиитпирлээр

Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы «ТДРК» КХН-биле чонга садар хөмүр айтырыын шиитпирлээр 09.02.2022 Тываның Одалга болгаш энергетика яамызы Кызылдың хөмүр складтарында чонга садар кадыг одаар чүүл курлавыры кайы хире барын хынаар. Ол үеде республиканың кол хөмүр-тывыш бүдүрүлгези – «ТДРК» КХН тывыш хемчээлин көвүдедип, Каа-Хем уургайының хөмүр чүдүрер пунктузунуң амгы үеде 15.00 шакка чедир ажылдаар графигин эде көөр. Социал четкилерде хамаатылардан хомудалдарда хүн дургузунда хөмүр садып алырынга үе чедишпезин бижээн. Узун оочурда чолаачылар соокта машиналарын өжүрбейн ажылдадып турар. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг кадыг одаар чүүлдүң чедишпезин чайладыр бүгү-ле хемчеглерни алырын Одалга яамызы биле «ТДРК» КХН-ге дааскан. Кожавыс Хакассияда декабрьда хөмүр өртээ Каа-Хем биле Чадаана уургайларында хөмүр өртээнден 1,5 муң рубль аартап, 3700 рубль кылдыр өзе бергенинден, сайгарлыкчылар республикадан кара алдынны үндүр сөөртүп эгелээрге, аңаа хереглел улгадып, чонга садар одаар чүүл чедишпестээн. Одаар чүүлдү тоннада 2220,1 рубль-биле көвүдедир садып ап, ооң өртээн үш катап аартаткаш садып эгелээн тус чер саарлыкчылары тыптып келген. Хөмүр чедишпестээниниң бза бир чылдагааны – уургайның бодунда хөмүр тывыжының эвээжинде. Бүдүрүлге дыка хөй хемчээлдиг чагыгларны хандырарынга белен эвес болган. Каа-Хем кожуунну хөмүр-биле хандырып турар сөөртүкчүлер уургайда чүгле чаңгыс экскаватор ажылдап турарын чугаалаан. Тываның Баштыңы аппарат хуралында, чонга садып-саарар одаар чүүлдүң чүге чогун кожуун чагырыкчыларындан негээрге, сайгарлыкчылар хөй үени оочурга эрттирип, хөмүр сөөртүп-дажааш ап болур орулгазы кывар-чаар чүүлдерге чедишпейн барганы-биле ажылын түр када тургускан деп харыылаан. Шак-ла ындыг байдал элээн каш муниципалитетерде база найысылалда тургустунганын мониторинг көргүскен. Владислав Ховалыг республика найысылалында ол айтырыгны шиитпирлээри-биле, Каа-Хем уургайындан хөмүрнү дарый саткаш, Кызылдың хөмүр складтарынга дүжүрерин организастаарын Одалга болгаш энергетика яамызынга даандырган. «Чаагайжыдылга» МУБ-туң база ЧКА яамызының улуг чүък машиналарын хөмүр сөөртүлгезинче хаара туткан. Кызылдың хөмүр складынга (Оюн Курседи кудумчузунда гортоп), Энергетиктер кудумчузу, 6А-да складка, «Чаагайжыдылга» МУБ-туң девискээринге бир хүн дургузунда 350 тонна хөмүрнү сөөртүп чедирген. Республиканың кожууннарында хөмүр складтарын неделя дургузунда шак ынчалдырар хандырар.

Возврат к списку