Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага «Авангард» шериг-патриотчу кижизидилге төвү ажыттынар

Тывага  «Авангард» шериг-патриотчу кижизидилге төвү ажыттынар 05.02.2022 Республиканың Чазаа биле 55-ки даг-адыгжы бригаданың дугурушканы езугаар, “Авангард” шериг-патриотчу кижизидилгениң өөредилге-методиктиг төвүн тургузар ажылдар адакталган. Амгы үеде төптүң ажыдыышкынынга белеткел чоруп турар. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республикада келген Төп шериг округунуң шериглер командылакчызының оралакчызы Рустам Миннекаев-биле аңаа хамаарышкан айтырыгларны сайгарып чугаалашкан. Россияның Президентизиниң даалгазын күүседип, 100 муң ажыг чурттакчылыг хоорайларның шуптузунга ындыг төптерни ажыдар. Тывада төптү тургузар ажыл 2020 чылдың төнчүзүнде эгелээн болгаш, ону Кызылдың немелде өөредилге төвүнүң баазазынга ажыдар деп шиитпирлээн турган. Республиканың эрге-чагыргазы төлевилелдиң акшаландырыышкынын хүлээнип, ооң боттанылгазынче 15 млн рубльди аңгылаан. “Бо төп боду болгаш чоок кижилери дээш харыысалганы минниринге, удуртукчу тура-сорукка, күштүг, дидим болгаш шынчы чорукка чаңчыктырар чер болур. Ол шынарларны элээди үезинде кижизидер. Россияның Камгалал яамызы болгаш бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Күжүгетович Шойгу-биле бо улуг төлевилелди боттандырып турар бис ” – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан. Рустам Миннекаев дыңнатканы-биле алырга, “Авангард” төп шериг назыны чедип турар оолдарның баштайгы чыылдазын хүлээп алырынга колдуунда белен. 60 кижиге ниити чуртталга бажыңының, чемненир, арыгланыр черлерниң оран-савазының септелгези доозулган, орун-дөжек, чымчак эт-херексел, кухня дериг-херекселин салган. Төптүң девискээрин асфальтылаан, моондактарлыг мергежилгелер кылыр чер туттунган, пушкалар, бронетранспортер, янзы-бүрү хевирниң шериг техниказын эккелген. Ам спортчу шөлчүгешти, автохоорайжыгашты, маңнаар орукту, спортчу белеткел шөлчүгежин доозары арткан, ол ышкаш “Патриот” парктың партизаннар сууржугажын музей экспонаттары болгаш шериг техниказы-биле дериир. Төпке шериг назыны чеде берген аныяктарга, ниити өөредилге черлериниң 10-гу классчыларынга, база колледжтер сургуулдарынга, шериг албанының үндезин билиглерин өөредир 5 хүннүң чыыштарын эрттирер. Чылда 1500 кижи киржилгелиг 30-ден эвээш эвес өөредилге неделязын планнап турар. Оон аңгыда шериг-патриотчу клубтар, аныяк армейжилер, кадет класстар өөреникчилеринге дыштанылгалар үезинде 8 недель дургузунда 12 хонуктуң ээлчеглиг өөредилгелери болур. Чыл дургузунда 450 оолдар төпке өөренир аргалыг. “Айыыл чок ажыл-чорудулганың үндезиннери” кичээлдиң, аныяк армейжи отрядтарның, шериг-патриотчу клубтарның удуртукчулары башкылар аңаа билиг бедидер курстарны эртип ап болур. Владислав Ховалыг келген аалчыга “Авангардты” тургузарынга дузалашканы дээш, өөрүп четтирип, моон-даа соңгаар албан чериниң ажыл-ижинге кады ажылдажылга турар дээрзинге бүзүрелин илереткен. Төптү майда ажыдарын чугаалашкан. Миннекаев-биле ужуражылганың төнчүзүнде Тываның Баштыңынга РФ-тиң Камгалал яамызының “Россия Федерациязының камгалалын быжыктырарынга киирген үлүг-хуузу дээш” деп медальды тывыскан. Ол дээрге аңаа улуг алдар болгаш бедик бүзүрел дээрзин Владислав Ховалыг чугаалаан.

Возврат к списку