Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй-ниити транспортунга орук өртээн эде көрген

Тывада хөй-ниити транспортунга орук өртээн эде көрген  30.01.2022 Февральдың 3-тен Кызыл хоорай база Каа-Хем суур девискээринге хөй-ниити транспортунга чорааны дээш орук төлевири 3 рульга өзүп, 23 рубль апаар. «Кызылхоортранс» муниципалдыг бүдүрүлгениң база «Кызыл – Сукпак» суурлар аразында халдып турар сайгарлыкчыларның кывар-чаар материалдар, артык кезектер, хереглел барааннарының өртектери өскен болгаш карылгалыг ажылдап турарындан чорук өртээн эде көөр дугайында дилег бижиинге даянгаш, ындыг шиитпир үнген. Билдириишкин киржикчилери хоорай иштинге 25, Сукпакче 30 рубль кылдыр өстүрерин саналдаан. Ындыг болзажок, Тываның чазаа пассажирлерг аарышкылыг болбас кылдыр, ортумак өртекти тургузарын шиитпирлээн. Муниципалдыг пассижирлер аргыштырылгазын чогумчудары-биле хөй-ниити транспортунга орук төлевирин эде көөрү чугула деп, Кызыл мэриязы саналдаан. Амгы өртек «Кызылхоортранс» МУБ-туң чарыгдалын дуглап шыдавайн турарын, чолаачыларга база кондукторларга эки шалың төлээр арга чогундан бүдүрүлгеде кадрлар чедишпес болгаш аргажылганың шынары кудулаанын демдеглээн. Тываның Баштыңы Дээди Хуралга Айыткалынга республиканың пассажирлер аргыштырылгазының системазын эде чаартыр онаалданы салган турган: "Найысылал Кызылда хөй-ниити транспортунуң багай ажылының дугайында хоочураан айтырыгны үзе шиитпирээри чугула, регионнуң Орук-транспорт яамызы биле Кызыл хоорай мэриязы аңаа хамаарыштыр ажылды эгелээр ужурлуг" деп айыткан. Тываның Баштыңы Айыткалында хөй-ниитиниң пассажирлер аргыштырылгазында берге байдалды ийи арга-биле шиитпирлээрин сүмелээн: маршруттарны шын хуваап тургузар база муниципалдыг автопаркты улгаттырар. Кызылда автобустар маршруттарының узуну 10-дан 50 километр чедип турар болгаш, аргыштырыкчыларга экономиктиг ажык чок. Хүн бүрүде ындыг узун оруктарже үнери шимчеп чоруур составтыг техниктиг байдалынга база уржуктуг. Орук-транспорт яамызы биле хоорай чагыргазы Айыткалда сорулганы күүседир дээш "орук картазын" - хемчеглер планын Баштыңга таныштырган. Бо чылдың үшкү кварталында улуг класстың 20 автобузун садар планны база маршрут четкизиниң тургузуун эде көөр төлевилелди киирген. Кызыл хоорай мэри Карим Сагаан-оол ол ужуражылга үезинде, «Кызылхоортранс» МУБ амгы өртек-биле пассажирлер аргыштыргаш, карылгалыг ажылдап турарын дыңнаткан. «Кызылхоортранс»-тың Тарифтер албанынче бижиинде, бүдүрүлге эрткен чылын бо өртек-биле ажылдааш, 4,4 млн рубль каражалыг болганын айыткан. Тарифтер албаны автотранспорт бүдүрүлгезиниң дыңнадыын өөренип көргеш, санап көөрге, хоорай маршрудунга өртек 26 рубль болур болган. Ол санаашкыннарны Баштыңче база регионнуң сайыттар кабинединче өөренип көөр кылдыр киирген. Автобуска орук өртээн алды акшага өстүрери, эпидемиологтуг берге үеде регион чурттакчыларының саң-хөө байдалынга дээрин Владислав Ховалыг чугаалаан. Ынчангаш чурттакчы чонга таарымчалыг өртекти тургузарын негээн, ол ынчаар күүсеттинген. Тывада хөй-ниити транспортунга орук өртээ сөөлгү катап 2020 чылда өскерилген, ол 17 рубль тургаш 20 рубль апарган. 2022 чылдың январь 21-де Тываның Чазааның бадылааны № 14 доктаалын Эрге-хоойлу информациязының албан езунуң (pravo.gov.ru) интернет-порталындан көрүп болур.

Возврат к списку