Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва "Улусчу программа" боттанылгазынга эрге-чагырганың база партияның курлавырларын каттыштырар

Тыва "Улусчу программа" боттанылгазынга эрге-чагырганың база партияның курлавырларын каттыштырар 25.01.2022 Тываның Баштыңы Владислав Ховалының ажылы январьдан бээр чымыштыг апарган: губернатор ажыл-херээнге "Чаңгыс демниг Россия" партияның регион салбырның баштыңы албан-хүлээлге база немешкен. "Чаңгыс демниг Россия" партияның Чиңгине чөвүлелиниң президиуму Тыва организацияның секретары бүрүн эргелерни база хүлээткен. Чаңгыс демниглерниң республика конференциязы Чөвүлелдиң шиитпирин январь 14-те бадылаан. Чазактың курлавырларын база эрге-чагырга партиязының салдарын каттыштырганындан республика чүгле ойнаштыг болур деп, Владислав Ховалыг санап турар. Чоннуң база күүсекчи эрге-чагырганың, регион чазаа биле тус чер бот-башкарылга органнарының аразында доктаамал эки харылзааны тударын партийжилерден манап турарын ол чугаалаан. Харылзаа тударындан аңгыда, оларның шын ажылдаарын чедип алыр херек. Республика баштыңының бодалы-биле алырга, партийжилер чон-биле чүгле харылзажыр эвес, а хоорайның, тодаргай, бичии-даа суурнуң чиге айтырыгларын билир болгаш сайгарып билир ужурлуг. Ажылдың ажык-чарлыг, ол-ла черинге шиитпирлээр хевирин бодунуң оралакчыларындан база сайыттардан Владислав Ховалыг негээн. «Шыпшың кабинеттерге бижээн программалар, төлевилелдер, планнар амыдыралчы эвес болур. Кандыг-даа күрүне программаларын хевирлээрде, хамаатыларның санал-оналын, үзел-бодалын өөренип көөр херек. Удур харылзааны чорудуп, чугааны кылыр. Маңаа башкарыкчы роль партияда болур ужурлуг» - деп, Тываның Баштыңы айыткан. Республика Баштыңы Тываның чурттакчы чонун социал-экономиктиг төлевилелдерже, регионнуң удуртулгазынга хаара тударын партийжи шөлчүгеш кылдыр көрүп турар. Партия - кижилерни анаа-ла хайгааракчылар болгаш шүгүмчүлекчилерден тудугнуң активчи болгаш инициативчи киржикчилери болдурар деп, ол чугаалаан. Регионнуң хөгжүлдезинче угланган төлевилелдерге улуг шимчээшкинни бээр дизе, политиктиг эрге-чагырганы база удуртулганың аргаларын каттыштырар херек. Албан-дужаалдарны каттыштырганы бир талазында, партияның, Күрүне Думазының база федералдыг чазактың дээди удуртулгазының деңнелинге республиканың сонуургалдарын идип үндүрер курлавырны элээн калбартыр деп, Владислав Ховалыг санап турар. Өске талазында – «губернатор – муниципалитет баштыңы» шугумну элээн быжыглаары-дыр. Күрүне эрге-чагыргазының системазынче тус чер бот-башкарылга органнары кирбейн турар боорда, регионнуң баштыңынга дорт чагыртпайн турар болганда, ол чүүл дыка ажыктыг. А 2020 чылда алган республиканың дүрген хөгжүлде курузунга эрге-чагырганың шупту деңнелдери чаңгыс доң бооп ажылдаары чугула. Республика Баштыңы партийжи организацияның улусчу төлевилелдерин Тываның чазааның планнары база соңгулда мурнунда бодунуң программазы-биле чаңгыс аайлаар бодап турарын чугаалаан. Ында агроүлетпүр комплекизин чада аайы-биле хөгжүдер, энергияның немелде күчүзүн, социал объектилерни – школалар, уруглар садтарын, чуртталга бажыңнарын тудар, бок айтырыын шиитпирлээр, кадрлар белеткенли дээш, өске-даа айтырыглар кирип турар.

Возврат к списку