Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кол санитар эмчиниң сүмелээни-биле Тывада эң шыңгыы кызыгаарлашкыннарны киирер чадавас

Кол санитар эмчиниң сүмелээни-биле Тывада эң шыңгыы кызыгаарлашкыннарны киирер чадавас 24.01.2022 Республиканың кол күрүнениң санитар эмчизи Людмила Салчак чаа коронавирус халдавырындан аарыыр чоруктуң хенертен көвүдээни-биле, Covid-19-туң калбак нептерелин болдурбас хемчеглерни киирерин саналдаан. Эрткен хонукта 252 кижи аараан. «Омикрон» хевир-биле аараан 14 таварылга илереттинген, оларның 11-и маңаа халдадып алганы-биле коронавирустуң бо хевири республика иштинде тарап эгелээнин бадыткаан. Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелели бөгүнде аарыыр чорук 5,1 катап өскенин, эрткен неделяның бир хүнде ортумаа-биле 20 кижи аарып, а неделяда 103 таварылга болганын демдеглээн. Назы-хар аайы-биле көөр болза, 17 харга чедир уруглар база 30-49 харлыг кижилер хөй аарып турар. Аарыг колдуунда, 72,3 хуузунда өг-бүледе өөскүп турар. Кызыл хоорайда аараан кижилер саны хөй. Бо хүнде аарыгның 931 сан өөскээн чери контрольда, 1050 кижи хайгааралда. Республиканың кол санитар эмчизи эпидбайдалды чавырылдырып, аарыгны чок кылыры-биле 2022 чылдың январь 25-тен февраль 7-ге чедир дараазында хемчеглерни киирерин саналдаан: - 2022 чылдың январь 25-тен февраль 7-ге чедир 1-ден 8 класстарның өөреникчилерин, ол ышкаш ортумак өөредилге черлериниң студентилерин бажыңындан үнмейн өөренир арга-хевирже шилчидер; - уруглар албан черлериниң ажылын түр када соксадып, дежурный бөлүктерни ажылдадырын хандырар; - эмнелге черлериниң планныг хүлээп алыышкыннарын соксаткаш, бүгү күштү (COVID-19) халдавырлыг аарыгже угландырар; 2022 чылдың апрель 1-ге чедир дараазында хөй чон чыглыр черлерниң ажылын түр када соксадыр: - Тываның Национал хөгжүм-шии театры, Улусчу чогаадылга бажыңы, Ойнаар-кыстар театры, кинотеатр база концерт, оюн-тоглаа төптериниң; - улуг кижилерге болгаш уругларга немелде өөредилге төптериниң; - компьютер клубтарының база ындыг ажылдыг черлерниң; - ном саңы (библиотека), музейлер, чогаадыкчы коллективтерлиг албан черлериниң; - хүрээ-хиит төптериниң; - эштир бассейн, сауналарның, массаж база спа-салоннарның, фитнес төптерниң; - баш таарар чер (парикмахерская), херээжен улустуң чараштаныр (маникюр, педикюр) салоннарның; - күш-культура, кадыкшылга төптериниң, спорт залдарның, уруглар ойнаар шөлдерниң, күш-дамыр сайзырадыр (тренажер) залдарның, ойнаар зоналарның; - автошколаларның, профессионал өөредилге програмалыг өөредилгче черлериниң; - дыштанылга төптериниң (баазалар, дыштанылга бажыңнары, пансионаттар); - күрүне база муниципалдыг ачы-дуза чедирилгезиниң хөй ажыл-чорудулгалыг төптерниң. 2022 чылдың апрель 1-ге чедир дараазында ажыл-чорудулганы соксадыр: - албан-организацияларынга чон хүлээп алырын тур када соксадыр. Чондан билдириишкиннерни чүгле бижимел-биле почта харылзаазы азы электроннуг хевирге хүлээр; -хостуг олуттарже мөөрейлер эрттирерин, мергежил шылгалдалар дужаадырын: - Тыва Республиканың Иштики Херектер яамызы, Кызыл, Ак-Довурак хоорайлар болгаш кожуун чагыргалары хөй-ниити черлеринге, садыг төптеринге, кинотеатрларга база өске-даа хөй чыылган черлерге 14 харга чедир назы четпээннерниң ада-иези азы хоойлу ёзугаар төлээзи чокта чоруурун болдурбазы-биле хыналда рейдилерни 2022 чылдың январь 25-тен эгелеп февраль 7-ге чедир организаастаар. 22.00 шактан 06.00 шакка чедир дүнеки үеде контрольду күштелдирер. - Албан организацияларның удуртукчулары ажылдакчыларының 50 хуузун дистанциялыг (бажыңнарындан ажылдаар) чурумче шилчидер. Бир эвес уруг ырактан өөренир хевирже шилчээн болза, ада-иениң (азырап алыкчының) бирээзин, азы чаңгыс ада-иени (азыракчыны) бажыңдан ажылдаар чурумче шилчидерин көөр. 2022 чылдың апрель 1-ге чедир албан-биле бажыңындан ажылдаар кылдыр шилчиткен кижилер: - Шупту бөлүктерниң инвалидтери; - ковидке удур тарыдып албанындан хамаарылга чокка, 60 хардан өрү назылыглар, хоочураан аарыглыг улус. 2022 чылдың апрель 1-ге чедир албан черлериниң ажылдакчыларын республикадан дашкаар база иштинге ажыл-агыйжы сургакчылаашкыннарже чорударын түр када соксадыр.

Возврат к списку