Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг: чон-биле харылзаа меңээ үнелиг

Владислав Ховалыг: чон-биле харылзаа меңээ үнелиг 19.01.2022 Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг Регионнар башкарар төптүң кол офизи - «Диалог» коммерциялыг эвес автономнуг организацияга барып, ооң удуртулгазы-биле ужурашкан. Республика Баштыңы ооң чиңгине директору Владимир Табак база угланыышкыннарда удуртукчулары-биле ужуражып, РБТ (ЦУР) ажыл-чорудулгазын чугаалашкан. «Диалог» организацияныӊ чиңгине директору Владимир Табак регион башкарылга төвүнүң тургузуу чоннуң айтырыгларынга шынарлыг удуртуп башкарар шиитпирлерни хүлээп алырынга эптиг болгаш дээштиг хевир деп демдеглээн. Дыка хөй губернаторлар чон-биле удур-дедир харылзаазының көргүзүг картазын идепкейлиг ажыглап турарын айыткан. Тыва хамаатылар-биле удур-дедир харылзааның эки үре-түңнелдерин көргүзүп, “ногаан” зонада кирип турар. 2021 чылда ЦУР-же 83 муң дыңнадыг кирген, ооң 10750-и «Инцидент Менеджмент» база «Күрүне ачы-дузалары. Кады шиитпирлээлиңер» шугумнар таварыштыр келгени демдеглеттинген. Айтырыгга баштайгы харыыны бээринге 3 шак 40 минута ортумаа-биле үнүп турар. Республика чурттакчылары мессенджерлерде тускай регион чаттары таварыштыр эрге-чагырга органнарынга айтырыгларны салып, харыыларын алыры чаңчылчаан. Хамаатыларныӊ билдириишкиннер, дыӊнадыгларының элээн кезии тыва дылда бижиттинген болгаш, удур харылзааның автоматчыткан системазынче кирбейн турарындан, специалистер ону боттары мониторингилеп, ведомстволар үе шаанда бээрин харыыны хыналдада алган. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг регион башкарылгазының төвү республикада ажылдың шынарын бедидер дээш, ылаңгыя хамаатыларның айтырыгларынга долу болгаш шын медээлерни бээрин дүргедиринге компания сонуургалдыын илереткен. Республика девискээринде тыва дылдыг улустан айтырыглар хөй кирип турарын өөренип көргеш, ЦУР-нуң ажылын экижидеринге чурагайлыг сервистиң ажылын калбартырын саналдаан. «Бөгүн «Диалог» организацияга чугаалашкан чүүлдеривистиӊ шуптузун тус-тузунда ажылдап кылгаш, төлевилелдерни кады тургускаш көргүзер бис. Хамаатыларныӊ шупту дыӊнадыглары биске чугула херек дээрзи чугаажок. Регион башкарар төптүӊ системалыг ажылы болза, хамаатыларныӊ дилээ ёзугаар эрге-чагырга органнарыныӊ ажылдаарынга дузалап турар. Регионнуӊ удуртукчузунга, меӊээ, чон-биле удур-дедир харылзаа үнелиг болур» — деп чугаалаан.

Возврат к списку