Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада эпидемиологтуг байдалдың баксырааны-биле, массалыг хемчеглерни түр када эрттирбес деп саналдаан

Тывада эпидемиологтуг байдалдың баксырааны-биле, массалыг хемчеглерни түр када эрттирбес деп саналдаан 17.01.2022 Эрткен неделяда республикада чаа коронавирус халдавырындан аараан чорук саны көдүрүлген. Чаа чыл байырлалдарның мурнунда хүнде 12-14 кижи аарып турган болза, ам хүнде-ле аараан 30 кижини сөөлгү үш хонуктарда илередип турар. Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралында, республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак, коронавирустуң чыпшынчак чаа хевири “омикрон” республика девискээринде демдеглеттинген база аарыгны өөскүп нептерээрин хайгааралга тудар дээш, 2022 чылдың апрель 1-ге чедир массалыг хемчеглер эрттирерин түр када хоруур дугайында саналды киирген. Спортчу, чогаадыкчы, өг-бүлениң, хөглээшкинниг, шажынчы массалыг хемчеглер аңаа хамааржыр. База ол ышкаш, онза айтыышкын үнгүжеге, уруглар ойнаар черлерниң, компьютер залдарының, дүнеки клубтарның ажылын база соксаткан. Кызыгаарлаан хемчеглер ооң мурнунда база тургулаан, ындыг болзажок эпидемиологтуг байдал эрткен чылдың төнчүзүнде турум апаарга, ону ап каапкан. Бо хүнде коронавирустуң онза халдавырлыг чаа хевири - “омикрон” штаммызы республикада демдеглеттинген. Ооң-биле чергелештир, чер-черлерге чогуур ажылдарны чорударын муниципалитеттерге онааган. Бирги ээлчегде чон, албан черлери ковидке удур хемчеглерни сагыырын чедип алыр, оран-саваны арыглап-аштап, агаарладыр, аарыг кижилерниң учедун тургузар, маска чурумун сагыыр, ОРВИ-ниң им-демдектери бар кижилерни ажылче киирбес. Оперативтиг штабтың дыңнадыы-биле алырга, Кызылда эрткен хонукта коронавирустан аараан 39 кижи билдинген. А Чөөн-Хемчик кожуунда – 1, Бай-Тайгада – 1, Кызыл кожуунда – 7, Өвүрде – 6, Таңдыда – 1. Эрткен неделяга деңнээрге, хенертен 78 кижи немешкен. Кызыл хоорайның эмнелгелеринде 192 аарыг кижи чыдар, 180 кижиниң аарыын лаборатория бадыткаан. Оларның санында 22 чаштар, 22 иштиг херээженнер бар. ИВЛ аппарадында 5 аарыг кижини кошкан. Аарыгны кижилер колдуунда өг-бүлезинден чыпшырып ап турар. Ниити орун фондузунуң 41,8 хуузу хостуг, азы 330 орун. Республиканың кол санитар эмчизи январь 16-да, регион Баштыңының адынче элээн каш хемчеглерни алыр саналды киирген турган. «Эштер, чаа чыл байырлалының соонда коронавирустан база «омикрон» деп чыпшынчак чаа штамм-биле аараан кижилер саны көвүдеп эгеледи. Ковидке удур хемчеглерни сагываанындан тургустунуп келген байдал кадык камгалал системазынга улуг чүък апаары чугаажок. Эм-таң, хостуг оруннар амдыызында четчир, ынчалза-даа арга-шинээвис кызыгаарлыг болгай. Ам база катап медерелдиг болуп, санитарлыг шупту чурумнарны шыңгыы сагыыр херек. Хүлээттинген хемчеглерни чүүлдүгзүнүп, бүрүн харыысалгалыг болуруңарны силерден диледим, чаңгыс чер-чурттуглар. Боттарыңарны камнап чоруңар!» - деп, Тываның баштыңы Владислав Ховалыг демдеглээн. Эпидемиологтуг таарымча чок черлерден (Мурнуу Африка Республика база ооң-биле кызыгаар чурттар) келген аян-чорукчуларны чыттырар обсерваторну белеткээр. Социал хандырылга организацияларынга, өскүс база ада-иезиниң хайгааралы чок уругларга күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчуларындан кураторларны быжыглаар. Күш-ажыл болгаш социал политика , Кадык камгалал база Өөредилге яамылары боттарының удуртулгазында организацияларның санитар-эпидемиогтуг хемчеглерни сагып турарынга хыналданы хандырып, массалыг хемчеглер эрттирерин хоруур. Хоочураан аарыгларлыг, 60 хардан өрү назылыг кижилерни, иштиг херээженнерни ырактан ажылдаар кылдыр шилчидер. Республика чазаа немелде оруннар салырын дүргедедир даалганы чогуур черлерге берген. Аарыгдан камгаланыр эң дээштиг аргазы - тарыышкынче кижилерни хөйү-биле хаара тудар. Чөдүл-каккыл, эъди изиг, азырган-бышкырган кижилерни ажылдатпазын удуртукчуларга сүмелээр, хуралдарны видео харылзаа-биле эрттирер. Эрттирер черинден хамаарылга чокка, хөй-ниитиниң чемненилге объектилеринге база массалыг кандыг-даа хемчеглерни 2022 чылдың апрель 1-ге чедир түр када эрттирбезин сүмелээр. Россия Федерациязындан, республикадан аргалыг болза үнген ажыы чок, хөй кижилер чыылган черлерже барбас, чаа коронавирус аарыынга удур тарылганы үе шаанда салдырар. Кол санитар эмчиниң киирген саналдарын өөренип көргеш, 2021 чылдың июнь 6-да ТР-ниң Баштыңының Чарлыынче өскертилгени киирип, бо неделяда ооң дугайында дыңнадыр. Хөйге билдингир российжи иммунолог Владимир Болибок бир кижи аспырып азы чөдүрүп тура, коронавирустуң бо халдавырын чүс хире кижиге чыпшырып болур деп чугаалаан. Бо хүнде халдавырлыг бо хевир Россияның 13 регионунда демдеглеттинген.

Возврат к списку