Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Парлалга хүнүнде тергииннерни шаңнап-мактаан

Парлалга хүнүнде тергииннерни шаңнап-мактаан 13.01.2022 Январь 13-те, найысылал Кызылда Аныяктар ордузунга, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның парлалга хүнү-биле республиканың хоочун болгаш аныяк салгалдарның журналистеринге байыр чедирип, тергииннерни шаңнап-мактаан.
 Ол эге сөстү алгаш, журналистер хөй-ниитиниң үзел-бодалын чүгле тодарадып эвес, а харын-даа хевирлеп турарын демдеглээн. Чазак-чагырга биле чоннуң аразында быжыг харылзааны шынчы журналистер, чөптүг медээлер чокка бодаары безин берге. Арын-нүүр барымдаалавазы дээрге-ле кижиниң артык сагыш-сеткил хайныгыышкыны, янзы-бүрү элдээртиишкиннер чокка шынын чугаалап болур иштики хосталгазының демдээ болуп турарын ол айыткан. Журналистика кандыг-бир чүве дээш азы аңаа удур болбас, а хамыктың мурнунда барымдааларга даяныр ужурлуун ол демдеглээн.

“Парлалга ажылдакчыларының ада-чуртка ынакшылы амгы болгаш келир үениң аарышкызы, сагыш-човаашкыны-биле бүргеткен. Берге айтырыглар дугайында ажыы-биле чугаалаар херек. Шак ынчаар чазак-чагырга органнарынга республикада амыдыралды экижидеринге дузалажып турар силер. Эрткен чайын силерниң-биле кады бүдүн республиканы эргээн бис. Ынчан бистиң чаңгыс чер-чурттугларывысты чүү дүвүредип турарын көргүствүс. Чидиг айтырыгларны силерниң-биле кады шиитпирледивис. Ынчалза-даа бот-боттарывысты ам-даа билчип, республиканың чаагай чоруу дээш, кады чаңгыс сеткил-хөөн-биле ажылдаар апаар­ бис. Силерге ажыт-чажыт чок солун темаларны, кичээнгейлиг авторларны, бердинген номчукчуларны күзедим. Кижи бүрүзүнге хей-аът кириишкинни болгаш мергежилиңерге чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим” – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Тываның баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Парлалга хүнүнде тыва журналистиканың дараазында төлээлеринге күрүне шаңналдарын тывыскан.

“Тыва Республиканың алдарлыг журнализи” деп хүндүлүг атты тыва журналистиканың хоочуну, “Кызыл кожууннуң медээлери” солуннуң кол редактору Хенче-Кара Монгушка тывыскан.

Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнуң юбилейлиг медалынга “Шын” солуннуң хоочун корреспондентизи Шаңгыр-оол Суваң, “Тывамедиагрупп” парлалга бажыңының солун чыскаар операторлары Алимаа Ооржак, Сайлык Монгуш, “Тувинская правда” солуннуң кол редактору Александр Филатенко олар төлептиг болган.

Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле “Шын” солуннуң төлээлери Мерген Ондар база Алдынай Аракчаа, “Тува24” телерадиоканалдан Маадыр Сандан, “Тыва” КТРК-ның журналистери Айырана Куулар, Шеңне Монгуш, Далай Монгуш, Тываның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү Май-оол Чоодуну шаңнаан.

“Тувиночка” сеткүүлдүң төлээзи Альмира Зинкевич, “108 каналдың” Альмира Сенди, Тываның Журналистер эвилелиниң кежигүнү Идегел Тумат, “Твой Информ” солундан Наталья Черноусова Тыва Республиканың Баштыңының өөрүп четтириишкин бижиинге төлептиг болган.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чазак-чагырга биле чоннуң аразында быжыг харылзааны шынчы журналистер, чөптүг медээлер чокка бодаары безин берге деп дыка шын чугаалаан. Ынчангаш шын барымдааларга даянган медээлерни чонга чедирери – журналист кижиниң хүлээлгези.


Возврат к списку