Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага "омикрон" штаммын таратпазы-биле белеткел ажылдары эгелээн

Тывага "омикрон" штаммын таратпазы-биле белеткел ажылдары эгелээн 14.01.2022 Covid-19 чаа коронавирус халдавырынга удур демисежир оперативтиг штабтың ээлчеглиг хуралында, Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелели биле Тываның Кадык камгалал яамызының төлээлери чыл эгезинден аараан кижилер саны көвүдеп эгелээнин дыңнаткан. Эрткен хонукта бадыткаттынган анализтиг 19 кижини эмнелгелерде чыттырган, ооң мурнунда хүнден 4 кижи хөй.
Ковидке удур госпитальда даштыкы чурттардан келген алды хамааты чыдар, Омикрон халдавырын илередир дээш оларның анализин чоруткан.
Оперштабтың дыңнадыынга даянгаш, чыпшыныычал халдавырның кончуг дүрген тарап нептерээр болганы-биле, күштерни база аргаларны мөөңнеп эгелээр деп шиитпир хүлээп алдынган. Бо хүнде чуртта ол халдавырдан 692 кижи аараанын албан езузу-биле бүрүткээн, ынчап кээрге пандемияның бешки чадазы эгелээни ол.
Чаа халдывырдан массалыы-биле аарыырынга удур демисежир планны тургускан: эмнелгелерге 1700 орунну немей салыр, медицина өөредилге черлериниң студентилеринден эгелээш эмчи кадрларны хаара тудар, call-төптерде операторларның база үнүүшкүн бригадаларының санын көвүдедир, эки турачылар дузазын ажыглаар. Регионнуң Кадык камгалал яамызы эмнелгелерниң амбулаторлуг кезээнге кол чүък келири-биле, эмчилерниң санын көвүдедирин планнаан. Эм-таңны, камгалал чүүлдерин, кислородту курлавырлаар. Бөгүнде бар курлавырлар бир кварталга четчир, ындыг болзажок байдал нарыыдаар болза, ол дүрген төне берзе хөйнү. Ынчангаш немей саттынып алыры-биле, саң-хөө акшаландырыышкынын эде көөр.
Кадык камгалал сайыды Анатолий Югай январь 14-те Covid-19-тен 227 кижи эмнедип турарын, оларның 115-жи стационарларда, 112-зи поликлиникаларда деп дыңнаткаш, 26 кижи немешкенин демдеглээн. Берге байдалдыг 31 кижи бар, 84 кижи - ортумак.
Өвүр кожуунда аарып турар кижилер саны 51 четкен, а Барыын-Хемчик кожуунда – 15, Чөөн-Хемчикте - 10. Бо кожууннарда аарыг кижилер санының өскени, доктааткан санитар-эпидемиологтуг дүрүмнерни база хүлээп алган кызыгарлаашкыннарны хажытканында деп, Росхереглел хайгааралының ТР-де эргелелиниң төлээзи Ольга Монгуш айыткан. Ковидке удур хемчеглерни күүсетпээн юридиктиг черлерге, хуу сайгарлыкчыларга база хамаатыларга административтиг хемчеглерни онаарын хандырар дугайында саналды кожуун баштыңынга база даргаларынга Росхереглел хайгааралы киирген.
ТР-ниң Баштыңының Администрация база ТР-ниң Чазааның Аппарадының регион айыыл чок чоруунуң департаментизиниң төлээзи муниципалдыг эрге-чагырганың олутпайн айтып, Чаа чылдың байырлал хонуктарында ТР-ниң административтиг чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлунуң 3.8 чүүлүнде киирген кызыгаарлаашкынны хажытканы дээш административтиг протоколдарны чүгле Кызыл хоорайга долдурганын дыңнаткан. Арткан муниципалдыг тургузуглар чүгле сагындырыглар база профилактиктиг чугаалар-биле кызыгаарланган бооп турар. 31 административтиг протоколдуң 12-зин мэрияның рейд бөлүктери, 19-зун – республика эрге-чагырга органнарының ажылдакчылары долдурган. Сайгарлыкчы чоруктуң 153 объектизин хынаан, 293 профилактиктиг чугааны кылган. Сес-сес кижилиг бөлүктер хүннүң-не рейдилерже үнген.
Халдавырлыг аарыгның катап көдүрлүп эгелээнин көргеш, кызыгаарлаан хемчеглерни юридиктиг черлерниң база кижилерниң күүседип турарынга хыналданы күштелдирер. Юридиктиг черлерге административтиг харыысалгага онаарының өөредилгезин бүрүн эргелиг төлээлерге чорудуп, кожууннарда ону херек кырында эгелээнинге хүн бүрүнде контрольдаарын Шүүгү яамызынга дааскан.
Ийи катап салыр гамм-ковид-вак вакцина коронавирустуң чаа штаммынга удур камгаланыр эң дээштиг арга деп российжи эртемденнер шинчилээнин, Анатолий Югай дыңнаткан. Ынчангаш дарый тарыдып, азы катап база тарыдып алырын эмчилер чонга сүмелеп турар.
Эмчилер, башкылар, социал ажылдакчылар дээн ышкаш, улус-биле сырый харылзаалыг ажыл-чорудулгалыг ажылдакчыларны неделя дургузунда тарыыр айтыышкынны бергенин, регионнуң кадык камгалал сайыды дыңнаткан.

Возврат к списку