Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россельхозбанк биле Тыва Республика кады ажылдаар дугуржулганы чарган

Россельхозбанк биле Тыва Республика кады ажылдаар дугуржулганы чарган 29.12.2021 Россияның көдээ ажыл-агый банкызының баштаар чериниң даргазы Борис Листов биле Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның даргазы Владислав Ховалыг кады ажылдажылга дугайында керээге атты салганнар. 2013-2020 чылдарда күштүг турган дугуржулганы бо документ солаан.
Керээ Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң мурнады ботандырар айтырыгларын шиитпирлээрде үргүлчүлелдиг болгаш дээштиг кады ажылдажылгазын сайзырадып, стратегтиг эштежилге харылзааларын тургузуп, экономика болгаш үлетпүр курлавырын быжыглаар.
РСХБ биле Тыва Республиканың удуртулгазы кады ажылдажылганың кол угланыышкыннарын тодараткан:
- юридиктиг черлерге база кижилерге чээли бээр системаны, банк ачы-дузазының секторну база санаашкын-касса хандырылгазын хөгжүдер;
- көдээ ажыл-агый продукциязын экспортче үндүр садар дээш кады ажылдаар;
- чурттакчы чонга саң-хөө билиглериниң хүннерин эрттирер;
- республика девискээринче инвестицияларын хаара тударынга чогууру байдалдарны тургузар дээш кады ажылдаар.
РСХБ Тыва Республикада 2002 чылдан бээр ажылдап турар болгаш, көдээ девискээрлерни бодунуң ачы-дузалары-биле 100 хуу алган. Банк бо үелер дургузунда регионнуң экономиказынче 39 млрд рубльди салган, ооң 23 млрд рубли агроүлетпүр секторун деткииринче угланган. Республиканың бюджет ажылдакчыларының 60 хире хуузу РСХбанкыда хаара туттунган. Республикада 100 хире инвестиция төлевилелдери банкының деткимчези-биле күүсеттинген.
«АҮК деткээн кол банк болганывыста, көдээ ажыл-агыйын хөгжүдерин база аъш-чем продуктулары-биле бот-хандырылганы чедип алыр дээш республиканың удуртулгазы-биле ажылдаары биске эптиг. Ынчангаш ол угланыышкынны деткип, Тывада курлавырларывысты улгаттырып, агробизнестиң өзүлдези дээш кады ажылдаар бис. Көдээ черлерде амыдыралдың шынарын бедидер сорулгалыг ажылывыс база бар. РСХБ көдээ ипотекага 400 хире млн рубльди берген. Ийи чүс ажыг өг-бүлелер ону ажыглап, чаа оран-саваже көжүп кирген» –деп, Борис Листов демдеглээн.
«Тыва – улуг курлавырларлыг аграрлыг регион. Бистиң көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеривис боттарының бүдүрүлгезин ажыдып азы калбартып, экологтуг арыг продукцияны хөй кижи ажыглап турарын чедип алыр дизе, деткимче чугула херек. Бо талазы-биле араттарны деткиир аңгы-аңгы арга-хевирлерни сүмелээн Россияның көдээ ажыл-агый банкызы-биле кады ажылдаары доң чугула» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.
2021 чылда Россельхозбанкының «Фермер школазы» өөредилге төлевилели-биле Тывадан 25 кижи «эът болгаш эът продуктуларының технологиязы» база «сүт болгаш сүт продуктуларының технологиязы» мергежилге билиин бедиткеннер.

Возврат к списку