Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның шылгараңгай ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның шылгараңгай ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 29.12.2021 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг В. Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга күрүне шаңналдарын тывыскан. Эртип турар чылда чедип алган үре-түңнелдер, бөгүн шаңналдар алган специалистерниң, сайгарлыкчыларның, көдээ ишчилерниң, социал адыр ажылдакчыларының ачызында чедип алдынган. Россия Федерациязының алдарлыг артизи, башкызы, культуразының ажылдакчызы, Тыва Республиканың алдарлыг юризи, тренери, эмчизи, журнализи болгаш ажылдакчызы аттарны, Тыва Арат Республиканың 100 чылынга тураскаткан юбилейлиг медальдарны, Баштыңының хүндүлел бижиктерин, ол ышкаш кадык камгалал адырында “Буянныг чүрек” деп күрүне шаңналдарын тывыскан.
Эртип турар 2021 чыл - Улусчу инициативалар- чылы деп адын бадыткаанын Владислав Ховалыг демдеглээн. Республиканың чурттакчы чонунуң чагыг-дилеглери-биле Улусчу программа тургустунган, ол эрге-чагырганың ажылдаар угланыышканнарын тургузуп, күрүне програмалары биле национал төлевилелдерниң чарылбас кезээ апарган.
«Хөгжүлде дээш чедимчелиг шимчээшкинивисти суларатпас ужурлуг бис. 2022 чылда Тываның дыка хөй төлевилелдерин амыдыралга боттандырып, салдынган сорулгаларын кады демнежип, чедип алыр бис» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.
Кадык камгалал адырында Тыва Республиканың күрүне премиязының лауреады болган Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң травматология салбырның травматолог-ортопед эмчизи Чадамба Эргил Доржуевичиге 1 млн рублҗдиң, база Чөөн-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төвүнүң дүрген дуза эмчизи Сат Артыш Хирлиг-оолович 500 муң рубльдиң сертификаттарын тыпсырын чарлаан.
Декабрь 5-те Ак-Довуракта даг-дүгү комбинаттың эрги оран-савазы буступ дүжерге, бузундулар адаанга барган кижиниң амы-тынын камгалаар дээш, травматолог эмчи Эргил Доржуевич бодунуң амы-тынын артынга каггаш, ол-ла черге кезиишкинни айыылдыг байдалдарда кылган. Кезиишкин соонда, республиканың 1 дугаар эмнелгезинге эмнээшкин үезинде, аарыг кижини доктаамал хайгааралга ап, ажаап карактаан. Эрткен неделяда аарыг кижи Александрны эмнелгеден үндүр бижээн, ол Хакассияже чана берген. Александр камгалакчызы болгаш эмчизинге четтиргенин илередип, ооң амы-тынын камгалаан хөделиишкиннерин бедии-биле үнелээн.
Дүрген дуза эмчизи Артыш Хирлиг-оолович Сат 2020 чылдың июньда кожуун эмнелгезинге эккелген, чүрээ сокпайн барган хензиг чаштың амы-тынын камгалаан. Дүрген эмчи дузазының эмчилери суг тыртыныпкан өпеяны чок болган деп түңнээн, ынчалза-даа Артыш Хирлиг-оолович реанимация дузазын чедирип, хөделиишкиннерни кылганының түңнелинде, бир шак эрткенде, бичии чаштың судалы тыптып келген. Ам ол чаш кадык уруглар ышкаш өзүп, сайзырап турар.
Владислав Ховалыг эмчилерниң маадырлыг чоруу дээш Эргил Доржуевичиге 1 млн рубльдиң, а Артыш Хирлиг-ооловичиге беш чүс муң рубльдиң сертификаттарын тывыскан.
Ыраажы, хөөмейжи Намчилак Саинхо Окан-ооловна Тыва Арат Республиканың 100 чылынга тураскааткан юбилейлиг медальды алган.
Тыва Республикада харылзааны, информастыг технологияларны база массалыг коммуникацияларны хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу, хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш, харылзааның хоочуну Куулар Монгун-оол Кара-ооловичини Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң хүндүлел-биле бижии-биле шаңнаан.
Тыва Республиканың культуразын хөгжүдеринге болгаш төөгү-культурлуг өнчү-хөреңгизин камгалап, нептередиринге улуг үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш, Тыва Республиканың Алдан-Маадыр аттыг Национал музейиниң Туранда салбырының эргелекчизи Верещагина Татьяна Евгеньевнага;
- Тыва Республиканың төөгү-кулҗтурлуг өнчү-хөреңгизин камгалап, нептередиринге улуг үлүг-хуузу, хөй чылдарда үре-түңнелдиг эртем-шинчилел ажылы дээш, “Тываның эртем төвү” КБА-ның улуг методизи Монгуш Борис Борбак-ооловичиге Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Федерация Чөвүлелиниң даргазының Өөрүп четтириишкин бижиктерин дамчыткан.

Возврат к списку