Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада коммерцияга хамаарышпас организациялар саны көвүдээн

Тывада коммерцияга хамаарышпас организациялар саны көвүдээн 09.12.2021 Республикада бүрүткеткен хөй-ниити организацияларның саны 398 турганындан, сөөлгү үш чылда 518 четкен. Регионнуң эрге-чагыргазы хөй-ниити органицияларынга методиктиг болгаш саң-хөө дузазын доктаамал көргүзүп турар. 2021 чылда Президент грантыларның фондузундан эксперттер социал ужур-дузалыг төлевилелдерни тургузарынга база конкурстар чагыгларын долдурарынга семинарларны организастап эрттирген. Оон аңгыда, Тыва Республиканың Баштыңы хамааты ниитилелди хөгжүдеринче угланган конкурсту бир дугаар эрттирген. Социал ужур-дузалыг 13 төлевилелдерге нииизи-биле 9 507 330 рубль саң-хөө деткимчезин берген. Эрткен чылдарга деңнээрге, ол түң үш катап хөй.
Тыва Республиканың Националдар херектериниң талазы-биле агентилел коммерцияга хамаарышпас организацияларны кураторлап, оларны сайзырадып хөгжүдер дээш кады ажылдап турар. РФ-тиң Президент грантыларының фондузунга, ТР-ниң Баштыңының грантыларынга база өске-даа фондуларның конкурстарынга киржириниң талазы-биле методиктиг дузаны ведомство хөй-ниити организацияларынга доктаамал тайылбырлап берип турар. Республикадан хөй-ниити организацияларының аңгы-аңгы мөөрейлерже чагыглары база тиилекчилер саны чыл санында көвүдеп турары, ук ажылдың түңнели дээрзин агентилел демдеглээн.
Тывадан тос хөй-ниити организациязы 2021 чылдың түңнелдери-биле Президент грантыларының фондузунга тиилеп, боттарының төлевилелдерин боттандырарынга 10 млн ажыг рубльди хаара туткан. Көдээниң аныяктарын сайгарлыкчы ажыл-чорудулгаже хаара тударын деткиир сорулгалыг “Тыва Республиканың аныяк малчыннар эвилели” регионнуң хөй-ниити организациязының төлевилели Президент грантызын алган. Төлевилел боттаныышкынынче ниитизи-биле 2879475 рубльди тускайлаан. Төлевилелдиң удуртукчузу - Нэлла Соян.
Президент грантызын тыпсыр мөөрейге тиилээн Тываның бир чагыы – Чеди-Хөл кожууннуң Хамааты инициативалар фондузунуң төлевилели. Төлевилелдиң сорулгазы – археологтуг өнчү объектилерин (базырыктар, даш кижи көжээлер, хая-даштарда бурунгу бижимелдер) камгалаар, ажыглаар, нептередир база күрүнеден кадагалап-хайгаараары болур. Хөй-ниити организациязының удуртукчузу Конгар Кылан-оол бодунуң төлевилелинге 1 641 930,8 рубльди алыр.
Президент фондузу культура, уран чүүл, креативтиг болгаш чогаадыкчы индустрия адырында төлевилелдерни деткиир адырда культура инициативаларынга грант мөөрейин бо чылын бир дугаар организастаан. Бистиң регионда үш хөй-ниити организациязы база дөрт муниципалдыг албан черлери аңаа тиилээн. Оларның шуптузунга ниитизи-биле 6 млн ажыг рубль грант акша-хөреңгизин шилчидер.
“Тыва Республиканың хөөмей күүседикчилерниң эвилели” хөй-ниити организациязының “Азия төвүнде хөөмей” делегей фестивалын эрттирер төлевилели онзаланып ылгалган. Игорь Кошкендейниң удуртканы коммерцияга хамаарышпас организация ол хемчегни эрттирер кылдыр 2957010 рубльди ойнап алган.
Республикага национал литература болгаш аас чогаалының уругларның бирги электроннуг библиотеказын тургузар дээн Тываның библиотекалар каттыжыышкынының төлевилели 1808310 рубль түңнүг грант акшазынга төлептиг болган. Ол ажылды Сылдысмаа Лопсан удуртуп башкарар.
Республиканың Националдар херектериниң талазы-биле агентилел ол ажылды келир чылын уламчылаарын, социал ужур-дузалыг төлевилелдерни боттандырарынга оон-даа хөй грант акша-хөреңгизин хаара тудар деп турарын дыңнаткан.

Возврат к списку