Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанда политиктиг партиялар база хөй-ниити организациялары-биле кады ажылдажылга чөвүлелин тургускан

Тываның Чазаанда политиктиг партиялар база хөй-ниити организациялары-биле кады ажылдажылга чөвүлелин тургускан 08.12.2021 Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ындыг чөвүлел органын тургузуп алыр дугайында саналды «Либерал-демократтыг партия» (ЛДПР), «Россия Федерациязының Коммунистиг партиязы», «Чаңгыс демниг Россия», «Чөптүг Россия», «Россияның Коммунистери Коммунистиг партия», «Өзүлде Партиязы» база «Россия Федерациязының Казактар партиязы» политиктиг партияларның регион салбырларының удуртукчулары-биле ужуражылга үезинде киирген. Республиканың Дээди Хуралының даргазы Каң-оол Даваа ол ужуражылгага база киришкен.
Республиканың Баштыңы апрельде политиктиг партияларның төлээлери-биле бир дугаар ужурашкаш, мындыг хевирлиг ужуражылгаларны удаа-дараа эрттирип турарын дугурушкан турган. Владислав Ховалыг бо удаада партиялар-биле чугаада, “улусчу инициативалар” чылының эрткен ужуражылгазында хөй-ниити болгаш политиктиг организацияларның төлээлери, активчи хамаатылар Тываның хөгжүлде программазынче боттарының санал-оналдарын киирер аргалыг болганын сагындырган.
Ол сорулганы эдерип, республиканың аңгы-аңгы булуңнарында чурттакчылардан чагыглар – “улусчу паспорттар” хевирлиг санал-оналдар чыылдазын августта организастаан. Ынчалдыр 50 муң паспортту чыгганының түңнелинде, 105 муң ажыг санал-оналдар даңзызын тургузуп, шиитпирлер негеттинип турар чидиг айтырыгларны аайлаан. Амгы үеде ол бүгүнү чаңгыс документиде киирип, тодаргай даалгалар база саң-хөө-биле шиитпирлээр кылдыр ажылдап турар.
Ооң-биле чергелештир, чазак даргазының оралакчылары база сайыттарның кураторлап турары кожуун, хоорайларның экономиктиг хөгжүлде төлевилелдерин кожуун чагырга даргаларының киржилгези-биле ажылдап кылыры уламчылавышаан.
Республиканың ниитилел-политиктиг амыдыралында чугула болуушкун – Тываның парламентизинге республика баштыңы-чазак даргазының айыткалының бүдүүзүнде В. Ховалыг партиялар салбырларының удуртукчулары-биле ужурашканы ол. Чаңгыс чер-чурттугларының, хөй-ниити каттыжыышкыннарының болгаш кандыг-даа политиктиг үзел-бодал чок бөлүктерниң чагыгларынга ол документ харыыны бээр ужурлуг. Ынчангаш республиканың хөй-ниитичилериниң, адырлар эксперттериниң, политиктерниң, активчи хамаатыларның бодалдарын дыңнап, чаңгыс аайлап чыыры чугула. Регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң талазы-биле партийжи лидерлерниң саналдарын сайгарып чугаалажыры – бөгүнгү чугааның ужуру ол.
Владислав Ховалыг мындыг хевирлиг ужуражылгаларны доктаамал чорудар дизе, Тывада бар политиктиг партияларның кежигүннери база хөй-ниити каттыжыышкыннарының удуртукчулары кирген, политиктиг партиялар база хөй-ниити организациялары-биле кады ажылдажылга чөвүлелин регионнуң чазаанга тургузар дугайында шиитпирни хүлээп алганын дыңнаткан.
Регионда партияларның лидерлери Чөвүлелди тургузар дээн Баштыңның саналы чүүлдүг болгаш үезинде хүлээттингенинге эки үнелелди берген. Сайгарылга үезинде, хүннүң чугула айтырыглары кижи бүрүзүн дүвүредип турар-дыр деп, түңнээн. Айыткалдың өзээниң улуг кезээн чугула айтырыглар ээлеп, байдалды өскертиптер тодаргай хемчеглер киргенин Владислав Ховалыг демдеглээн. Ужуражылганың киржикчилери чоннуң хүн бүрүдеги амыдыралынга чогумчалыг салдарны бээр хөмүр болгаш чырык өртээн чиигедир дээн республика баштыңының шиитпирин чүүлдүгзүнүп деткээн.
Регионнуң удуртукчузу партияларның киирген санал-оналдарын өөренип көргеш, шиитпирлерни үндүрерин дыңнаткан.
Чөвүлел кежигүнери квартал санында чыглып турарын база дугурушкан.

Теги: Тыва, Тува, Владислав Ховалыг, партии, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Коммунисты России, партия Роста, Справедливая Россия, Казачья партия России

Возврат к списку