Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг «Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырын баштаар

Владислав Ховалыг «Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырын баштаар  06.12.2021 «Чаңгыс демниг Россия» партияның даргазы Дмитрий Медведев Чиңгине советтиң Президумунга ооң кандидатуразын сүмелеп киирген.
Владимир облазының губернаторунуң албан-хүлээлгезин күүседип турар Александр Авдеев, Ненец автономнуг округтуң губернатору Юрий Бездудный, Белгород облазының губернатору Вячеслав Гладков, Ленинград облазының баштыңы Александр Дрозденко, Тамбов облазының губернаторунуң албан-хүлээлгезин күүседип турар Максим Егоров, Мордовия Республиканың баштыңы Артем Здунов, Иркутск облазының губернатору Игорь Кобзев, Свердловск облазындан – Евгений Куйвашев, Коми Республиканың баштыңы Владимир Уйба, Калмык Республиканың баштыңы Бату Хасиков, Тыва Республиканың баштыңы Владислав Ховалыг, Архангельск облазының губернатору Александр Цыбульский «Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырларын баштаар.
Регионнарның чидиг айтырыгларын ханы билир удуртукчулар болур губернаторларның арга-дуржулгазы «Чаңгыс демниг Россия» партияның регион салбырларының баштыңы албан-хүлээлгени түр када күүседиринге чугула херек деп, партияның даргазы кандидаттар-биле ВКС чурумнуг эрткен ужуражылгада демдеглээн.
“Чүгле күрүне эвес, а партийжи харыысалганы база  бодуңарда хүлээп алган силер. Дээди болгаш Чиңгине Чөвүлел,  Күүсекчи төп комитеттен эгелээш регион организацияларынга чедир, партияның шупту структураларында кадрларның улуг шимчээшкини чоруп турар, партия чаартынып, аныяк кижилер немежир болганда, ол ынчаар болур ужурлуг” - деп, ол чугаалаан.
Ооң чугаазы-биле алырга, партияның ажыл-чорудулгазынга регион баштыңнарының хүн бүрүде киржилгези “дыка үнелиг”. Ол угланыышкында ажылдар хөй деп, Дмитрий Медведев немээн.
«Президент бодунуң  Айыткалында, ол ышкаш бистиң партияның съездизинде,  шуптувустуң мурнунда сорулгаларны айытканын сагындыраал. Федералдыг күүсекчи эрге-чагыргадан муниципалдыг күүсекчи органнарга чедир, эрге-чагырганың үстүкү системазынга чедир ол чаңгыс» - деп, партияның даргазы демдеглээн.
Партияның сорулгазы -  Президентиниң сорулгаларын боттандырып, чурттуң регионнарында экономиканың хөгжүлдезин деткип, чоннуң амыдырал-чуртталгазын экижидери болур. «Чаңгыс демниг Россияның» регион салбырларында база эрге-чагырга органнарында удуртур албан-дужаалдарлыг  ол ажылга губернаторлар дээштиг салдарны чедирер аргалыг деп, Дмитрий Медведев айыткан.
«Силерниң эргеңерде чагырганың чүгле удуртур арга-хевирлери эвес, а партияның тус чер эге салбырларының, бистиң активтиң, Хоойлужудулга хуралдарында фракцияларның курлавырлары бар. Чоннуң амыдырал-чуртталгазында аңгы-аңгы болгаш улуг ужур-дузалыг партийжи төлевилелдеривис улуг рольду ойнап турар. Хамаатылар-биле чугаалажылгадан алырга, партияның лидерлери чон-биле доктаамал харылзаага турар ужурлуг. Ол чугааның кезээ эвес, а хүннүң негелдези-дир. Амгы үеде  байдал берге база пандемия турзажок, ындыг ужуражылгаларда ажык болуңар » - деп, партияның даргазы чагаан.
Партияның амгы чаартылгалары ындыг деп, Дмитрий Медведев демдеглээн. Доктаамал үндезинге бодунуң ажылын онлайн хевирже шилчиткен чаңгыс-ла политиктиг тургузуг “Чаңгыс демниг Россия» болур болгаш, элээн нарын үелерде соңгукчулары-биле аай-дедир харылзааны тудуп апкан деп, ол чугаалаан.
Чоннуң программазының боттанылгазы база бюджет күүселдези-биле холбашкан өскерлиишкиннерни кижилерниң ам эскерип кааны - “Чаңгыс демниг Россияга” эң чугула.
“Чугаалап турарым бурунгаар шимчээшкинниң, ол өскерлиишкиннерниң дугайында херек кырында доктаамал көргүзери күзенчиг. Чүгле ынчан кижилер партияның программазы оларны мегелевейн, күүсеттинип турарынга бүзүрээр. Силерниң чаа эрге-байдалыңар база арга-дуржулгаңар, арга-дуржулгаңарга немешкен чаа эрге-дужаалыңар херек үре-түңнелдерни дүрген чедип алырынга дузалыг болурунга бүзүрээр мен” – деп, партияның даргазы чугаалаан.
Талалакчылары хөй, ону деткип турар кижилер бөлүүн калбартыр дээн, доктаамал ажылдап турар партия ынчан күштүг деп, Дмитрий Медведев демдеглээн.
«Чурттуң хөгжүлдези дээш ажылдап турар башкарыкчы болгаш кол күш кылдыр, боттарывысты  тодарадып турар бис. Ындыг болзажок,  сонуургалдыг  кижилерниң саны көвүдеп немежип турарынга өөрүүр бис. Соңгулдаларда партия мурнуку черже үнген эки түңнелдерлиг-даа болза, хүннүң айтырыындан ону уштуп болбас. Аңгы-аңгы кижилер-биле ам-даа ажылдаар” – деп, ол тайылбырлаан.
https://er.ru/activity/news/glavy-eshyo-12-subektov-rf-vozglavili-regionalnye-otdeleniya-edinoj-ross... 

Возврат к списку