Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа республиканың кожууннарын комплекстиг хөгжүдеринче угланган төлевилелдерни деткиир

Тываның Чазаа республиканың кожууннарын комплекстиг хөгжүдеринче угланган төлевилелдерни деткиир 30.11.2021 2022 чылда база дараазында чылдарда республиканың кожууннарын болгаш хоорайларын хөгжүдүп сайзырадыры - Тываның Баштыңының тус чер чагырга даргалары-биле ужуражылгазының кол айтырыы ол болган.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тус чер бот-башкарылга органнарының удуртукчулары-биле Чазак бажыңынга ужуражып, республиканың муниципалдыг тургузугларының социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң талазы-биле делгереңгей чугааны чоруткан. Ужуражылгага күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары, кожууннар чагыракчылары, баштыңнары база чазакта оларның кураторлары киришкен. Тус черлерде чагырга черлери чон-биле чоок ажылдап чоруур болганда, кижилерниң амыдырал-чуртталгазын экижидер кандыг ажылдарны кылып болурун кончуг эки билирлер деп, чазак даргазының бодалы ындыг. Чүгле чаңгыс удааның деткимчези эвес, а хөй кижилерни хаара тудуптар дээштиг арга-хевирлерни тывар. Кожууннар шак ындыг төлевилелдерин декабрьның 15-ке чедир саналдап киирер ужурлуг. Оларның эң-не дээштии регион хөгжүлдезиниң социал-экономиктиг бот-тускайлаң программазын боттандырар хемчеглер санынче, ылаңгыя агроүлетпүр комплекизин шапкын хөгжүдер программаже кирер.
Аграрлыг республика болгаш, дыка хөй кожууннар көдээ ажыл-агыйын хөгжүдеринче угланган төлевилелдерни таныштырган. Чон мал-маганны тудуп, тараа-быдааны тарып, ооң продукцияларын болбаазырадыр бүдүрүлгелер ажылдаар чүве болза, суурларга ажылдап, чурттаарынга белен дээрзин, кожуун удуртукчулары чугаалаан. Чижээ, Чеди-Хөл кожуунда дүжүткүр черлер суггарылга арыктары чогундан ажыглал чок чыдып турар. Совет үедеги буга уннары ажыглалдан үнген, ону катап аштап-арыглаарынга эвээш эвес акша-хөреңги негеттинип турар. Шак-ла ындыг хевирлиг айтырыгны Барыын-Хемчик, Каа-Хемчик, Эрзин база Бии-Хем кожууннарның удуртукчулары көдүрген.
Республикада көдээ ажыл-агый бүдүрүлгези-биле чергелештир, туризмни хөгжүдери улуг кедилиг. Тывада экотуризмден эгелээш, ажыл-агыйжы, эмнээшкинниг-кадыкшылга туризминге чедир, аян-чоруктуң каш аңгы хевирлерин хөгжүдер аргалар бар. Тываның эртинези – Тожуга чылдың-на 6 муң хире аян-чорукчулар кээп турар, ындыг болзажок тус черниң бюджединче кандыг-даа орулга кирбейн турарын кожуун чагырыкчызы дыңнаткан. Тус черниң чурттакчылары чагыргадан ойлап, ол бизнести чорудуп турар. Сайгырлыкчы чоруктуң ол хевирин хөлегеден уштур дизе, чазак-чагырга ону организастаарын холга ап, инвестицияны салыр апаар.
Чүгле ол черге эвес, а өске-даа кожууннарга нептередип болур солун саналдар, арга-дуржулгалар-биле ужуражылгаларның киржикчилери үлешкени - кайы-даа талага ажыктыг болган. Үре-түңнелдиг, дээштиг ажылдаар дизе, шупту угланыышкыннарга сырый кады ажылдажылганы тургузуп алыры чугула деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде бодунуң арынында ужуражылганың дугайында бижээн.
Тоо-быдаргай бичежек төлевилелдер-биле эвес, а комплекстиг арга-хевирлерни ажыглап, көскү түңнелдерни чедип алыр. Бүгү-ле деңнелдерде ооң ажык-чарлыын, көскү чорудуун хандырар. Ынчан бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс ажылдыг, доктаамал орулганы ап турар болза, холу туттунгур, ажылы шуудаачал болур.
Боттарында бар арга-күштерге даянып, ону боттандырып шыдаарын, чаңгыс чер-чурттугларының арга-дуржулгаларын көрүп, ону кылыр. Тус чер чагыргалары деткимчени алыр, ам чер-черлерде удуртукчуларның бодамчалыг ажылындан ол дыка хамааржыр. Девискээрлерни сайзырадып-хөгжүдер төлевилелдерни чедир кылып, четчелээринге чедир ийи неделя арткан, ону шуудадырынга чазак даргазының оралакчылары база сайыттар дузаны көргүзер.

Возврат к списку