Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага фельдшер-акушер пунктуларын быжыг ыяш-биле тудар

Тывага фельдшер-акушер пунктуларын быжыг ыяш-биле тудар 22.10.2021 Кадык камгалалының бирги звеонзун чаартыр регион программазын боттандыры-биле, республиканың алды кожунунга ийи эмчи амбулаториязын база чеди фельдшер-акушер пунктузун тудар. Бо чылдың төнчүзүнге чедир ол тудугларны доозар.
Ыраккы Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг, Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая биле Хөнделең, Чөөн-Хемчиктиң Хөндергей биле Чыргакы, Кызыл кожууннуң Шамбалыг, Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем суурларга чаңгыс аай хевирлиг ФАПТ-тары, ол ышкаш Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал база Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы суурларга эмчи амбулаторияларын тудуп үндүрер. Республиканың кадык камгалал яамызы өске регионнардан бистиң республикада бүдүрбейн турар, быжыдыр чыпшырган дөрт кырлыг ыяшты ФАП-тар тударынга садып алган.
Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая биле Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем суурларга ФАП тудар ыяштың ээлчеглиг чүъгү республикада бо неделяда келген. Кадык камгалал яамызы тудуг материалының техниктиг шынарынга таарзынган. Чыпшырып кылган тудуг ыяжы дыка быжыг. Аңгы-аңгы ыштардан кылган материал анаа тудуг ыяжы ышкаш эвес, белен-селен хевирин салбас болгаш, ханалары долгажып, соңгалары ыргайып турбас.
Бүрен-Хем биле Шамбалыгга тудар ФАП-тарның ыяжын Иркутск облазындан чагыткан болза, өске эмнелге черлериниң ыяжын “Алтай арыг” компаниядан керээ езугаар эккээр. Ыяшты чыпшырып кылырынга үе херек, а ону бүдүрүлге черинден республикага чедир сөөртүп эккэринге база элээн хонук эрте бээр. Ол ыяш-биле кылган объектилер шынар талазы-биле тергиин болурун ведомство дыңнаткан.
Кадык камгалалының бирги звенозун чаартыр программа-биле айыттынган эмнелге албан черлерин тударынга федералдыг бюджеттен 97 млн ажыг рубьди, а республика бюджежинден – 2 млн ажыг рубльди үндүрген. Фельдшер-акушер пунктуларының база эмчи амбулаторияларның оран-савазын бо чылдың төнчүзүнге чедир тудуп доозарын планнаан.

Возврат к списку