Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазааның доктаатканы хөмүр өртээ ол хевээр артар

Тываның Чазааның доктаатканы хөмүр өртээ ол хевээр артар 15.10.2021 Чазак даргазының бирги оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокерт ооң дугайында дыңнаткан. Регион чазааның тургускан өртээнге, Тыва Республиканың Дээди Судунуң Тываның даг-руда компаниязының административтиг негелдезинге хамаарыштыр үндүрген шиитпири салдарлыг болур. Регион Чазааның тургусканы езугаар, Каа-Хем хөмүр-даш уургайының үүрмектеп садар хөмүрүнүң өртээ тоннада 2220,10 рубль болурун сагындыраал.
ТР-ниң Дээди Суду Тываның даг-руда компаниязының административтиг негелде билдириишкинин сайгарып көргеш, оларның дилээниң чамдыызын хандырып бергенин ТР-ниң юстиция сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Борис Очур дыңнаткан. Республика Чазаа судтуң хүлээп алган шиитпири-биле чөпшээрешпейн турар. Тыва Республиканың Прокуратуразы уургайның казып садып  турары хөмүр-дажының өртээ тоннада 2220,10 копеек болур деп доктааткан чазак доктаалын сайгарып көргеш, ол документиге удурланыр кандыг-даа үндезинни тыппайн, регион Чазааның туружун деткээнин, юстиция сайыдының албан-хүлээлге күүседикчизи дыңнаткан.
Республиканың чону хөмүр-дашты садып ап шыдаар болзун дээш, чазак ооң өртек-үнезин чиигедирин чедип алыры-биле улаштыр ажылдаар бис деп, Александр Брокерт чугаалаан. Одалга сезонунуң эгезинде, Тываның даг-руда компаниязының үндүр садар пунктузунга хөмүр өртээниң чиигээни, хөмүр садып алыксааннарның узун оочурун тургузуп, дүвүрелди болдурган.
ТДРК кадыг одаар чүүлдү чүгле арыг акша-биле, улуг чүък машиналарынга садып турганындан, чурттакчы чонга “кара алдынны” садып турган хөмүр складтарынга хөмүрнү чок болдурупкан. Республиканың Чазаа ол байдалды таарыштырар хемчеглерни алган. Чазак хөмүр складтарының чүък машиналарын хандырар немелде пунктуну ТДРК-га ажыдып, хөмүр чүдүрериниң хемчээлин улгаттырган. Бөгүнде хөмүр садып алыксаан кижилер саны хөй болуп артпышаан. Ындыг болзажок, байдал чогумчаан.
Тываның Чазаа бо чылдың байдалын өөренип көргеш, дараазында чылын муниципалдыг хөмүр складтары кадыг одаар чүүл сөөртүлгезин чайгы үеде эгелээрин планнаан. Оон аңгыда үүрмектеп хөмүр сөөртүлгезин хандырып турарларга Каа-Хем уургайының девискээринге хөмүр чүдүрүп, садар база бир шөлчүгешти ажыдар деп турар. Чуртитакчы чонга хөмүр садар база бир операторну Кызылга ажыдар.

Возврат к списку