Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа 2021 өөредилге чылында Тывада 7184 биргиклассчылар школаже кирерлер

Чаа 2021 өөредилге чылында Тывада 7184 биргиклассчылар школаже кирерлер 09.08.2021 Тыва Республиканың Чазааның бөгүнгү аппарат хуралында, Тываның өөредилге болгаш эртем сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солангы Тамчай өөредилге албан черлериниң чаа өөредилге чылынга белеткелин илеткээн.
Тываның девискээринде 377 өөредилге организациялары ажылдап турар. 2021-2022 чаа өөредилге чылында 70 678 кижи, азы эрткен өөредилге чылының эгезинде көргүзүгден 1078 кижи хөйге школага өөренир деп, баш бурунгаар билдинген. 2021 чылдың сентябрь 1-де 7184 кижи бирги классче, эрткен чылдан 224 кижи хөйге өөренип кирер.
Шупту школаларда чемненир черлерни, буфеттерни бүрүн дерээн, эге класстарның 30 651 өөреникчилерин изиг чем-биле чемгерер.
Республиканың шупту өөредилге черлеринде агар септелгелерни кылган, 2021 чылдың август 19-та белениниң паспорттарын шупту алыр ужурлуг.
2020-2021 чылда Тываның школаларын өөредилге номнары болгаш пособиелер-биле 84 хуу хандырган. Сайыттың дыңнадыы-биле алырга, республиканың школаларынга херек 544 454 санныг өөредилге номнары биле пособиелер садарынга ниитизи-биле 245 миллион рубль акша үнер. Ындыг болзажок, бо чаа өөредилге чылында шупту школаларда бар электроннуг номнар база пособиелерни ажыглаарын ол демдеглээн.
Бо хүнде республиканың 155 школаларының 204 автобузу өөредилге черлеринче уругларны чедирип турарын Солангы Тамчай чугаалаан. Ол ышкаш школалар автопарыгын ам-даа калбартыр дээш, Россия Федерациязының Чырыдыышкын яамызынче ам-даа 43 школа автобузун немей бээр дилегни киирген.
Республика школаларында ажылдап турарларның 72 хуузу – 11 277 (72%) кижи бирги тарылганы алган болза, тарыышкынның долу курузун 794 башкы салдырткан.
Өөредилге черлерин ырактан эът изиин хынаар 1744 термометр, хол чуур 711 дозаторлар, камгалал 15705 маскалар, 12779 хол-хаптары, 570 бактерицидтиг сайылгааннар-биле четчелээн.
Республиканың школаларында математика, англи дыл, орус дыл болгаш литература, эге класс, хөгжүм, физика башкылаар 297 хостуг олуттар барын сайыт дыңнаткан.
2022 чылдың январьдан июньга чедир ол айтырыгны шиитпирлээр дээш, дээди эртемниг башкыларга, ”Педагогиктиг өөредилге: ниити өөредилге организациязының башкызы” угланыышкынга, бюджет олут-биле, 262 шак хемчээлдиг профессионал эде белеткел өөредилгезин эрттирерин планче киирген.
Эде белеткел планы езугаар, келир үениң специализи хуу, бот-өөредилгелиг үш сессияны чылда эртип, доозукчу ажылын камгалаар.
Ясли корпустарынга хамаарыштыр чугаалаар болза, сентябрь 1-ден Тываның чаштарынга дөрт корпус ажыттынар: Кызыл хоорайда № 39, № 17 база № 36 уруглар садының чаа тудуглары, ол ышкаш Эрзин кожууннуң Эрзин суурунда «Хензигбей» уруглар сады.
2021 чылда, көдээ школаларга база бичии хоорайларга “Өзүлдениң точкалары” бойдус-эртем база технологтуг угланыышкынныг 25 төптер ажыттынар.
Республика найысылалында 5 дугаар гимназияның баазазынга «Кванториум» уруглар технопарыгын ажыдып, башкыларның билиг-мергежилин эде белеткээр төптү ажыдар.

Возврат к списку