Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Күртудуг чагыы “шүшпең” тудугжулар даңзызын тургускан

Тываның Күртудуг чагыы “шүшпең” тудугжулар даңзызын тургускан 05.08.2021 Тывада чамдык тудуг организациялары өскүстерге бажыңнар тудар конкурсту ойнап алгаш, даанган хүлээлгелеринге күш четпейн турар.
Республиканың “Күртудугчагыы” күрүнениң казна албан чериниң эрге-хоойлу база кадрлар хандырылгазының килдизи, эрткен 2020 чылдың түңнелдери-биле, дараазында керээ чарыкчыларын — хуу бүдүрүлге Кенден Ч. В., хуу бүдүрүлге Канзан-оол Л. В., «НСК-Град» КХН , «Аметист» КХН база «Кристина» КХН-ни шынчы эвес тудугжулар даңзызынче киирген.
Күртудуг чагыының специалистери күрүне керээлери-биле бүдүрүлге ажылын графиктен озалдадып турар тудуг организацияларының даңзызын база тургускан. “Күрүне тудуунга чагыг” күрүнениң казна албан чери чаңгыс талалыг чурум-биле, керээ күүселдезинден ойталаар дугайында шиитпирин “Чуртталгатудугсервис” КХН («Жилстройсерсвис») компанияның адынче чоруткан.
«Технологии. Инвестиции. Менеджмент» эртем-бүдүрүлге компаниязы ажыл графигинден эң хөй - 247 хонук озалдап турар. Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда суг чыыр черни база улуг суг шугумун эде чаартыр керээ компания-биле чардынган.
Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл сумузунга «Азимут» КХН, Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурга Машпак-оол К. М.-ның хуу бүдүрүлгези, Кызыл кожууннуң Кур-Чер суурга - Кужугет Э. А.-ның ХБ, Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга – Монгуш Н.Д-ниң ХБ, Чеди-Хөл кожууннуң Сайлыг суурга - «Эколайф» КХН база Кызыл кожууннуң Кур-Чер суурга - «Бола» КХН өскүс уругларга бажыңнар тудар графиктен 35 хонукка озалдап турар.
Шүшпең тудугжулар даңзызында «Атлант» КХН база бар. Олар Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурунда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүреринге сес чаагайжыткан чуртталга бажыңнарын тудар керээни чарып алган.
«Күртудугчагыг» ККА социал ужур-уткалыг объектилер тударынга күрүне керээлериниң чорудуунга база хуусааларынга хүн бүрүнүң хыналдазын кылып турар. Тудугну үе-шаанда шынарлыг доозарынга чүгле тудугжулар эвес, а тус чер чагыргалары база сонуургалдыг дээрзин ведомство демдеглээн.

Возврат к списку