Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада экономика адырларын чурагайжыдар талазы-биле эртем-практиктиг конференция болуп эрткен

Тывада экономика адырларын чурагайжыдар талазы-биле эртем-практиктиг конференция болуп эрткен 04.08.2021 Россия Федерациязында Эртем болгаш технологиялар чылынга база Тыва Арат Республиканың 100 чылдаанынга тураскаадып, Тывада “Депшилгелиг технологияларның айыыл чок чоруу – чурагай трансформациязының өзээ” деп онлайн эртем-практиктиг конференциязының ажылынга регион экономиказының адырларын чурагайжыдарының стретегиязын сайгарып чугаалашкан.
Тыва Республиканың Чазааның база Тываның күрүне университединиң деткимчези-биле, “Тыва Республиканың Инженерлер ассоциациязы” республиканың хөй-ниити организациязы эртем-практиктиг конференцияны организастаан.
Июль 30-де эрткен конференцияның ажылынга 150 эртемденнер, күрүне органнарының төлээлери, информастыг технологиялар адырында, информацияның айыыл чок чоруун, экономика, тудуг, энергетика, даг херээн хандырган ажылдыг ажылдакчылар, чурттуң өске хоорайларда өөредилге албан черлериниң студентилери киришкен.
Өөредилге болгаш кадык камгалал системаларының чурагай трансформациязының айтырыглары эң чугула айтырыглар болган. Чаа хевирлеттинген байдалдарда информацияның айыыл чок чоруунуң дугайында тема өзек черни ээлээн. «Ростелеком» компанияның төлээлери киберкамгалал адырында амгы үениң угланыышкыннарын база арга-хевирлерин чугаалаан. Ылаңгыя информация системаларын таарымчалыг башкарар аргалар дугайында чугааны чоруткан.
“Шак мындыг онлайн-конференцияны эрттирип тура, элээн каш практиктиг айтырыгларны шиитпирлеп алырывыс чугула. Бирээде, өске регионнардан коллегаларывыстан чурагайжыдылга айтырыгларында чаа угланыышкыннар база арга-дуржулгалар дугайында билип алыр. Ийиде, ол рынок канчаар тургустунганын билип, киберайыыл чок чорукта кандыг таарымчалыг шиитпирлер барын таныжар” – деп, Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы албан-хүлээлгени күүседип турар Айдың Чюдюк чугаалаан.
Конференцияның түңнелинде дараазында шиитпирлер хүлээп алдынган:
- Каттышкан Нациялар Организациязының Чиңгине Ассамблеязының, 2021 чылды Тургузукчу экономиканың делегей чылы кылдыр чарлаар дээн 2019 чылдың декабрь 19-та бадылааны № 74/198 резолюциязын боттандырары-биле, 2026 чылга чедир республиканың тургузукчу экономиказын сайзырадыр концепцияны 2021 чылда ажылдап кылгаш, ону хүлээп алырын Тыва Республиканың Чазаанга сүмелээр;
- Тыва Республикада эртем-техниктиг бурунгаар  хөгжүлдениң кол төвү кылдыр Тываның күрүне университедин доктаадып, «Санаашкын техниказы» база «Информастыг айыыл чок чорук база информация камгалалы» угланыышкыннарга тускай мергежилдер өөредилгезин ажыдарын сүмелээр;
- Коммерцияга хамаарышпас организация болур Технопаркты үндезилеп тургузарынга Тыва Республиканың Чазааның, Кызыл хоорай мэриязының, Тываның күрүне университединиң база улуг үлетпүр бүдүрүлгелери “Лунсин” КХН, “Тываның даг-руда компаниязы” дээш өске-даа бүдүрүлгелер, организацияларының күжениишкиннерин каттыштырар.

Возврат к списку