Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының түр үеде күүседикчизиниң онлайн-хүлээп алыышкынынга Америкадан өг-бүле киришкен

Тываның Баштыңының түр үеде күүседикчизиниң онлайн-хүлээп алыышкынынга Америкадан өг-бүле киришкен 02.08.2021 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг онлайн харылзаа-биле хамаатылар хүлээп алыышкынын чоруткан.
Республиканың бирги удуртукчузунуң бодунуң эрттирген видеоконференцхарылзаалыг ужуражылгага Кызылдың Энергетиктер микрорайоннуң чурттакчылары база АКШ-тан өг-бүле киришкен. Хамаатылар хүлээп алыышкынынга тайылбырны бээри-биле ,тудуг сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Аяс Хунай-оол, ЧКА сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Мерген Мынын-оол база хоорай мэри Карим Сагаан-оол киришкеннер.
Энергетиктер кудумчузунда хөй аал чурттаар бажыңның чурттакчызы Хемер-оол Куулар-биле онлайн чугаа эгелээн. Найысылалдың чоокку Каа-Хем кудумчузунда Энергетиктер микрорайонунуң чурттакчылары, оларның бажыңнарын ниити канализация системазында кошпаанындан, суг сордурар машиналар ачы-дузазын алыры-биле оларны бо-ла кыйгыртырын чугаалаан. «АРС» МУБ-туң техниказы эртенден кежээге чедир канализация сугларын сордуруп турза-даа, аңаа күш четпейн турарындан, бажыңнарның подвалдары чуундудан бо-ла дола бээр. Чылыг үеде чыт-бустан ымыраа-сээк көвүдей бээр. Ылаңгыя 5, 7 база 13 дугаар бажыңнарның бирги каъттарының чурттакчылары ол чыттан бергедеп турар. Ынчангаш бажыңнарны ниити канализация системазынга кожар айтырыгны шиитпирлеп, бажыңнарже чогуур чылыгны бээр кылдыр Кызылдың ЧЭТ-биле керээ күүселдезин таарыштырып бээринге дузалажарын ол микрорайоннуң чурттакчызы дилээн.
Владислав Ховалыг дилегни кичээнгейлиг дыңнап, хоорай мэринге ажылдап тургаш, шак ындыг айтырыгларны шиитпирлеп турганын сагынган. Ынчан хоорай чагыргазының саналы-биле 60 хире бажыңны, Энергетиктер микрорайонун база, КНС-8 чаңгыс аай канализация четкизин тудуп эгелээн. Хөй аалдыг ол бажыңнарны чаа системага бир дугаарында кожар ужурлуг. Ол чүге ындыгыл деп, тудуг сайыдының албан-хүлээлгезин күүседип турар Аяс Хунай-оолдан айтырган.
Хунай-оолдуң сөзүнден алырга, КНС-ти туткан, ындыг болзажок электроэнергияның күжү доктаамал бадып-ла турарындан, ол штаттыг чурумда ажылдавайн турар. КНС-ке улуг күчүлүг чырык херек. Ынчангаш системаны доктаамал чырык-биле хандырарынга стабилизаторну садар деп шиитпирлээн. Амгы үеде стабилизаторну саткан, ам ону салыры арткан. Стабилизаторну эптеп салгаш, КНС-тиң бодунуң ажылын өйлээринге элэн үе херек.
Бо байдалда, хөй муң санныг чурттакчы чоннуң амыдыралынга таарымчалыг байдалды хандырар ужурлуг хөй миллион акша өртектиг дериг-херексел анаа туруп, бичии кезек садып алырынга акша тыппаанын Владислав Ховалыг сойгалаан. Стабилизаторну эптээр ажылды дүргедедерин негээн. Тыва Арат Республиканың 100 чылдаан байырлалынга чедир канализация системазынга ол бажыңнарны кожарын чурттакчыларга ол аазаан.
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседикчизиниң эрттирген ужуражылгазынга Надежда биле Андрей Кужугеттер базы киришкен. Бо өг-бүле АКШ-тан Москвада чаа келген, ам Кызылче аъттаныптар бодалдыг. Аныяктар Америкага өөренип, чурттап турганнар, оглу аңаа төрүттүнген. Надежда бо чылын Нью-Йорк хоорайда Колимбия университединге “Кижиниң эргелери” мергежилди чедип алган. Ынчангаш Надежда делегейниң эң-не шыырак өөредилге черинге дээди эртемни чедип алган Тывадан бир дугаар кижи болуп турар.
Аныяк өг-бүле төрээн черинче чанар дээрге, регионда эпидемиологтуг байдал дүвүредип турар. Владислав Товарищтайович республика коронавирус халдавырының үшкү чалгыын эртип турар болгаш, байдал чогумчалыг эвес дээрзин дыңнаткан. Ынчалза-даа, Тывага келирин хораан кызыгаарлаашкын чок, ындыг болзажок медээлерни дыңнап тургаш, өг-бүле келир-келбезин боттары шиитпирлеп алырын сүмелээн. Ийи тала Американың Каттышкан штаттарында чурттап турар ниити таныжыр тываларының дугайында сактып, бо чоокку үеде планнарын чугаалашкан.
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезиниң күүседикчизи, бо өг-бүле республикага херек үнелиг кадрлар база кижи курлавыры болуп турарын чугаалаан:
- Эр-хей-дир силер! Чедиишкиннерни күзеп тур мен! Чанып келгеш, сеткилиңерден дыштанып алыңар. Силер дээш өөрүп тур бис!

Возврат к списку