Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Эмчи ачы-дузазының экспорту» федералдыг төлевилел-биле 253 даштыкы кижи Тывага шинчидип, эмнеткен

«Эмчи ачы-дузазының экспорту» федералдыг төлевилел-биле 253 даштыкы кижи Тывага шинчидип, эмнеткен 29.07.2021 «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң «Эмчи ачы-дузазының экспорту» федералдыг төлевилел күүселдези-биле чылда 200 даштыкы кижини хүлээр тургаш, 2021 чылдың бирги чартыында Тывага 253 кижиге ачы-дузаны көргүскен.
2017 чылга деңнээрге, эмчи ачы-дуза экспортунуң хемчээли 4 катап көвүдээн. Эмчи ачы-дузазы дээш алды ай иштинде төлээн төлевирниң ниити түңү 630 муң рубль болган.
Тываның эмнелге организацияларынче дуза дилеп келген даштыкылар санында, Кыдаттың, Моолдуң, Киргизияның, Азербайджанның, Арменияның, Узбекистанның болгаш Мурнуу Көреяның хамаатылары барын, регионнуң Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.
«Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң «Эмчи ачы-дузазының экспорту» федералдыг төлевилел российжи кадык камгалалында эмчи дузазын чедирериниң деңнели болгаш шынары чылдан чылче экижип турарын көргүскен. Медицинаже салган инвестициялар эмнелге албан черлериниң материал-техниказын чаартырындан аңгыда, эмчилерниң профессионал мергежилин бедидеринге улуг идиглиг.
Эмчи ачы-дузазынга экспорт талазы-биле төлевилел боттаныышкынында Россияның 71 субъектизи, ооң санында кызыгаар регион болур Тыва база киржип турар. Бүгү чуртта эмчи ачы-дузазынга экпорттуң хемчээли, 2024 чылга чедир чылда миллиард доллар чедир өзер. Ону чедип алыр арга бар – Россияга кадыкшылын экижидер күзелдиг даштыкыларның саны чыл санында немежип турар. Чижээ, 2017 чылдың бирги чартыында 120 муң хире кижи турган болза, 2018 чылдың ол үезинде - 300 муң чеде берген. Эксперттерниң бодалы-биле алырга, ол тенденция ам-даа өзер.
Россияже кээп эмнедип, сегип турарларның 60 ажыг хуузу Төп Азия чурттарының чурттакчылары болза, 37 хуузу - Европадан. Эмчилерниң бедик мергежилдии, эмнээшкинниң чаа аргалары база эмнелге черлерин чепсеглээни, кол чүүл – өртек-төлевирниң таарымчалыы оларны хаара тудуп турар. Россияда эмчи дузазының дыка хөй хевирлери Европа азы АКШ-тадан каш катап чиик. Кардиология, стоматология, офтальмология, травматология база ортопедия, неврология, репродуктивтиг база эстетиктиг медицина талазы-биле эмчи ачы-дузалары эң хереглелдиг.
Чурттуң регионнарында аарыг кижилер кадыкшыл байдалын шинчиткеш, диспансеризацияны эртип, ооң түңнели-биле Россияга улаштыр эмнедир кылдыр, чек-ап программаларны бөгүнде ажыглап турар.

Возврат к списку