Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Суггаттыг шөлдерден чаагай дүжүт

Суггаттыг шөлдерден чаагай дүжүт 09.08.2013
Чаа-Хөл чоогунда артты ажып келгеш, суггаттыг сиген шөлүнде хайныгыышкынныг иженген бөлүк ажылчыннарның чанынга келдим. Кожуун-биле атташ хемниң шынаазын дургаар чаттылган шөлдерде сигенниң баштайгы дүжүдүн кезип доозуп турар болду. Шалыпчылар кышка мал чемин четчир кылдыр белеткээр сорулгалыын чугааладылар.

Эрткен кыштың соогу болгаш кылын хары чонну кичээндирипкени ол. Ажыл-ишчизи арнындан-на илдең, улгады берген сигенчиден чугаа эреп, айтырыг салырымга: «Аскак хой ырады, кызым» — дээш, ажылын саат чокка уламчылай берди. Кылган-туткан ижи дээнде кызымак, олут орбас чон-дур деп бодап кагдым.

Кожууннуң көдээ ажыл-агый килдизиниң ажылдакчызы, аныяк зоотехник Кежик Александрович Салчактан мал чеминиң белеткели кандыг чоруп турарын билип алдым.

— Кожуунда кышка мал чеминиң белеткели кидин түлүк чоруп турар. Планда 5150 тонна сигенни белеткээри көрдүнген, ам дээрезинде ук хемчээлдиң 20 хуузун күүседип ап тур бис. Демнешкен ажылчы бөлүктерниң ачызы-биле суггаттыг шөлдерниң бирги дүжүдүн алдывыс. Чайгы дыштанылгада сургуулдарның болгаш школачыларывыстың ажыл-ишке идепкейлиг киржилгезин айтыры албан. Девискээрде мал-маганның өзүп-көвү-дээни-биле мал чеми белеткеп алыр шөлдер чедишпестээн. Ынчалза-даа удуртулгавыс муңчулбайн, кожавыс Улуг-Хем кожуун-биле артыкшылдыг шөлдериниң сигенин кезип белеткээр дугуржулганы кылып, арганы тыпкан.

Возврат к списку