Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Мал чемин белеткээр ажылдарны шуудадырын негээн

Мал чемин белеткээр ажылдарны шуудадырын негээн 09.08.2013
Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Тере-Хөл кожуундан аңгыда, шупту кожууннарда мал чеминиң белеткели шуудап эгелээн.

Август 5-тиң байдалы-биле алырга, 17 204 гектар шөлде сигенни кескен, ооң 13 656 гектарында сигенни сарааттаан. Ниитизи-биле 12 667 тонна сигенни белеткеп алган.

Ажыл-агыйларда мал чеминиң белеткелиниң байдалы аңгы-аңгы бооп турар. Хууда мал ажыл-агыйлыг кижилер мал чеминиң белеткелин дүрген чорудуп турар деп демдеглеп болур. Олар август 5-ке чедир 7 427 тонна сигенни белеткеп алган. Коллективтиг ажыл-агыйларда мал чеминиң белеткели оожум темпилиг эгелээнин дараазында сан-чурагайлар көргүзүп турар. Көдээ ажыл-агый кооперативтери 1936 тонна сигенни белеткээн. Таңды, Каа-Хем, Бии-Хем кожууннарда бо чугула ажыл организастыг чоруп турар. Кожуун бүрүзү 1000 тонна ажыг сигенни август 5-ке чедир белеткеп алган.

Мал чеминиң белеткелинге ниитизи-биле 4 629 кижи хаара туттунган, 56 бригадаларны тургускан, көдээ ажыл-агыйның 897 техниказын ажыглап турар. Мал чеминиң белеткелинде кол техниктиг күш – 423 трактор, 263 сиген кезер машина, сиген тырып чыыр 25 кожуг.

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Самойлов Монгуштуң демдеглээни-биле алырга, бо чылын мал чеминиң белеткели эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге, үш катап дүрген эгелээн. 2012 чылдың август эгезинде чүгле 3609 тонна сигенни белеткээн турган. Ынчалза-даа чамдык кожууннарда мал чеминиң белеткели шүшпең. Чижээлээрге, Эрзин кожууннуң ажыл-агыйларынга сиген кезип алыр шөлдерни Таңды кожууннуң девискээринге бо чылын тускайлап берген. Август эгезинге чедир эрзинчилер Таңдының хову-шөлдеринче үнмээн.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол мал чеминиң белеткелин ам-даа шуудадырын Көдээ ажыл-агый яамызының, кожууннарның удуртулгазындан негээн.

195,89 муң тонна бөдүүн, 4,8 муң тонна чулуктуг мал чемин республика бо чылын белеткеп алыр ужурлуг.

Возврат к списку