Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тудуг шуудаза-даа...

Тудуг шуудаза-даа... 09.08.2013
Республиканың Тудуг яамызы биле Капитал тудуг эргелелиниң база тудуг организацияларының удуртукчуларының болгаш специалистериниң киржилгези-биле үнүүшкүннүг хуралды Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргит эрттирген. Ооң кол сорулгазы – тудуг объектилеринде херек кырында байдалды ханы сайгарып, берге айтырыгларны тодарадып, оларны дарый шиитпирлээриниң оруктарын кады дилеп тывары.

Хуралдың баштайгы кезээ чаңгыс ол-ла тудуг шөлүнде дөрт тудуг организациялары деңге ажылдап турар Спутник микрорайонга болган. Бажыңнарны тударынга эргежок чугула тудуг материалдары-биле хандырылга бо тудуг шөлүнде үзүктел чок, мында тудуг объектилеринде эң-не бедик мергежилдиг ажылчыннарлыг тудуг организациялары ажылдап турар деп, Шолбан-оол Иргитке Тыва Республиканың Капитал тудуг эргелелиниң начальниги Александр Свинцов дыңнаткан.

Чеди секциялыг дөрт чуртталга бажыңнарының бирээзин кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел «Көдээ тудуг» тудуп турар. Бо тудугда ажылдап турар 60 тудугжуларның 10-у — студент тудугжу отрядтың дайынчылары. Бажыңның тудуун дүргедедири-биле база бир тудугжу бригаданы маңаа ажылдадып эгелээрин планнап турар. Бажыңның таваан салып дооскаш, бирги болгаш ийиги секцияларда ханаларны үшкү каъттың деңнелинче чедир тудуп үндүрүпкен, өске секцияларда ийиги каъттың ханаларын тудуп доозуп турар. «Көдээ тудуг» ниитилелдиң удуртукчузу Сергей Сафринниң чугаазы-биле алырга, тууйбу дээш, өске-даа тудуг материалдары-биле хандырылга багай эвес, тудугжулар база четчир.

Кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелдер «Сибинвесттудуг», «Энерготудуг» база бажыңнарның таваан тудуп доозуп, ханаларны бедидип эгелей берген. Чер шимчээшкининден бажыңнар бузулбазын дээш оларны демир-бетон куржаглар-биле быжыглаар болгаш бо чугула ажылдың шынарынче тудугжулар улуг кичээнгейни салып турар.

Тудуг объектилерин электри энергиязы-биле хандырары дээн ышкаш чамдык айтырыгларны дүрген шиитпирлээрин бо талазы-биле харыысалгалыг удуртукчуларга Ш.Иргит дааскан.

Возврат к списку