Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Арат» ажылын эгелээн

«Арат» ажылын эгелээн 09.08.2013
Таңды кожууннуң төвү Бай-Хаак суурда «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилелин езугаар баштайгы белеткел пунктузу — садыг ажыттынган. Аңаа дүктү, кешти, эътти дужаап болур азы эът садып-саарар черни арендага ап болур.

Белеткел пунктузунуң баазазынга чурттакчы чондан кат-чимис, ногаа, мөөгү аймаан база хүлээп ап эгелээр. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2013 чылда кожууннарга ийиден эвээш эвес мындыг объектилерниң ажылын катап тургузарын республиканың Хереглекчилер эвилелинге дааскан турганын сагындырып каалы. «Арат» белеткел пунктузун эзиртпес суксуннар үндүрүп турган цехтиң 15 чыл ээн турган оран-бажыңында ажыткан.

Республиканың Хереглекчилер эвилели ону катап тургускан. Капитал септелгезин кылырынга тус черниң тудугжуларын – шеверлекчилерни, дашчыларны, каңнакчыларны чалап, шынарлыг кылдыр кылдырган. «Араттың» байырлыг ажыдыышкынынга олар хүндүлүг аалчылар аразынга турганнар. Эң эки ажылчыннар – Владимир Понамарев, Рафаил Валиулин Хүндүлел бижиктер, Дус-Хөлге дыштаныр путевкалар-биле шаңнатканнар. Тываның Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Михаил Козлов тудугжуларга өөрүп четтиргенин илереткеш, сула салдынмазын сүмелээн: өске объектилерде ажыл ам-даа хөй. Таңды кожуун тус черге бүдүрген продукцияны болбаазырадырынга база садып-саарарынга мурнуку турушту ээлээри-биле көдээниң чурттакчыларын, сайгарлыкчыларны белеткел пунктузунга боттарының продукциязын дужаарын ол сүмелээн.

Тываның Хереглекчилер эвилелиниң баштаар чериниң даргазы Вадим Ооржактың чугаалааны-биле алырга, Бай-Хаак суурда белеткел пунктузун бир-ле дугаарында эътти садып-саарарының айтырыын шиитпирлээри-биле дерип кылган. Бо айтырыгны тус черниң малчыннары доктаамал көдүрүп келген. Олар инек, хой эъдин кудумчуга садып турган болза, ам белеткел пунктузунга садып-саарып болур аргалыглар. Санитарлыг негелделерге дүүштүр доңурар тускай дериг-херекселдерни болгаш садыг кылырынга чугула херек өске-даа чүүлдерни саткаш, эптеп тургускан. Хереглекчилер эвилели чыл төнчүзүнге чедир Чөөн-Хемчик кожууннуң төвү Чадаана хоорайга ийиги ындыг пунктуну ажыдарын планнап турар.

Возврат к списку