Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Фермер школазынга халас өөренир күзелдиглерден билдириишкиннерни хүлээп эгелээн

Тывада Фермер школазынга халас өөренир күзелдиглерден билдириишкиннерни хүлээп эгелээн 22.07.2021 Тывада фермер ажыл-агыйын хөгжүдүп, ук ажылды эгелеп чоруур болгаш холда тудуп алганнарга бизнести чорударының база бүдүрүлгениң хемчээлин өстүрериниң чажыттарынга өөредир сорулгалыг фермерниң школазынга халас өөредир кылдыр август 12-ге чедир чыылданы эгелээн.
«Фермер школазы» - Россельхозбанкының улуг хемчээлдиг бүгү-российжи өөредилге төлевилели болур. Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының, Тываның күрүне университединиң база агробизнестиң деткиишкини-биле төлевилел республикада ажылын эгелээн.
Кандидаттар конкурска киржир дизе, 2021 чылдың август 8-ке чедир mcx_kadry@rtyva электроннуг почтаже чагааны киирип, аңаа “Сүт болгаш сүт продуктуларын болбаазырадырының технологиязы” база “Эът болгаш эът продуктуларын болбаазырадырының технологиязы” угланыышкыннарга эссе, презентациязы азы видеороликти, азы болза төлевилелин саазынга кылгаш, кожар. Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, 2 «а» бажың, № 309 кабинетке төлевилелин эккээр, 9-75-09 телефондан билдинмес чүүлдерни тодарадып ап болур.
Эссени дараазында негелделер-биле кылыр:
- парлаан ажыл А4 хемчээлдиг 5 саазындан көвүдевес, Times New Roman шрифтилиг, кегль - 14, интервалы - 1,5.
- презентацияны Microsoft PowerPoint азы аңаа дөмей программага кылыр.
- видеоролик үш минутадан көвүдевес ужурлуг.
Айыттынган хүн соонда кирген чагыгларны сайгарбас болгаш, конкурсче киирбес.
Киржикчи бүрүзү бир төлевилелди таныштырар. Конкурсче киирген материалдарны эксперттер жюризи сайгарып көргеш, эки төлевилелдерни шилиир.
«Фермер школазы» программаның киржикчилерин конкурска даянып, шилиир.
Тыва Республиканың көдээ девискээринде бүрүткеттинген тараачын (фермер) ажыл-агыйларның баштыңнары, база ол ышкаш сайгарлыкчы ажыл-чорудалганы эгелээрин планнап турар дээди, ортумак профессионал мергежилдиг кижилер конкурска киржип болур.
Өөредилге Тываның күрүне университединиң баазазынга эртер. Өөредилге чорудуунда теоретиктиг болгаш практиктиг кичээлдерни, ол ышкаш Тываның башкарыкчы агробүдүрүлгелеринге стажировканы киирген.
Өөредилге эрткен киржикчилер “Сүт болгаш сүт продуктуларын болбаазырадырының технологиязы” азы “Эът болгаш эът продуктуларын болбаазырадырының технологиязы” угланыышкыннар талазы-биле тускай шынзылгаларны алыр.
2021 чылдың сентябрь 1-де кичээлдер эгелээш, 1 ай болгаш доостур.
Төлевилелге киржир дээш конкурс шилилдезин эрткен киржикчилерниң даңзызын 2021 чылдың август 13-те https://mcx.rtyva.ru/ сайтыга салыр.

Возврат к списку