Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага – орус дыл чылы

Тывага – орус дыл чылы 09.08.2013
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тыва улустуң амыдырал-чуртталгазынга, республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге орус дылдың улуг ужур-дузазын кезээде демдеглеп, тыва аныяктар орус дылды эки өөренип алырынче сагышты үргүлчү салып келген.

Орус дыл Тываның аныяктарынга эртем-билигге өөрениринге, чуртталгага боттарының оруун тып алырынга, чедиишкинниг кижилер бооп өзүп сайзыраарынга идегелдиг даянгыыш деп, ол санап турар. Орус дылды уруглар, оолдарга улам ханы өөредир талазы-биле санал-оналды Шолбан Кара-оол — бо-ла үндүрүп кээр удуртукчу. «Орус дылды бистиң ажы-төлүвүстүң кошкак билири амыдыралга орукту тып алырынга оларга шаптыктап, чамдыкта эртем-билигже, салым-чаяанының ажыттынарынче, сагыш-сеткилиниң сайзыраарынче орукту дуглап турар. Оон ыңай, орус дылды тыва аныяктарның эки билири республиканың экономиктиг хөгжүлдезинге эргежок чугула» — деп, ол чаңгыс катап эвес чугулалап чугаалаан.

Хамааты инициативалар чөвүлелиниң июнь айда хуралынга Тываның Чазааның Даргазы 2014 чылды Орус дыл чылы кылдыр чарлаар эгелээшкинни үндүргеш, хөй-ниитиниң деткимчезин алган. Ону херек кырында боттандырып, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2014 чылды республикага Орус дыл чылы кылдыр чарлаан дугайында Чарлыкка атты салган. 2014 чыл республиканың төөгүзүнге онзагай чыл – Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чылын демдеглеп эрттирер.

Орус дыл чылын башкарып эрттирер организастыг комитетти тургузарын Шолбан Кара-оол республиканың Чазаанга дааскан. Бо комитет Тывага Орус дыл чылын эрттирериниң планын тургузар. Көдээде бичии уругларга, аныяктарга орус дылды өөренип алырынга бергедээшкиннер бар болганда, Орус дыл чылын эрттиреринге тус чер эрге-чагырга органнары дүрген киржип эгелээр ужурлуг деп, республиканың удуртукчузу айыткан.

Губернатор инициативазының угланыышкыны-биле Өөредилге биле Культура яамылары орус дылды өөренириниң тускай сорулгалыг тодаргай программазын ажылдап кылыр ужурлуг. Көдээ школаларга лингафон кабинеттерин тургузар, школаларның библиотекаларының ном фондузунга орус дылды өөрениринге херек номнарны садып бээр, уругларның дыштанылга лагерьлеринге орус дыл өөренирин солун кылдыр организастаары дээш, өске-даа ажылдарны программага киирер. Тывага Орус дыл чылын эрттирериниң кол сорулгазы – орус дылды чедиишкинниг өөренип алырынга таарымчалыг бүгү-ле байдалды тургузары.

Возврат к списку