Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия Федерациязының сенаторлары Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының боттаныышкынынга бедик үнелелди берген

Россия Федерациязының сенаторлары Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының боттаныышкынынга бедик үнелелди берген 10.06.2021
Тывага Федерация Чөвүлелиниң төлээлериниң ажыл-албанының түңнелдерин чазакка чугаалажып көрген. Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазы-биле туттунган бүдүрүлгелер боттарының ажылын шуудадып эгелээнинге, регионнуң чазаа программа боттанылгазын дээштиг чорудуп турарынга сенаторлар бедик үнелелди берген. 
Тыва Республиканың Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыг Россия Федерациязының Федерация Чөвүлелиниң комитет кежигүннери-биле Тываның Чазаанга ужурашкан. Сенаторлар регионнуң элээш каш бүдүрүлгелеринге чедип, Кызыл хоорайда, Кызыл база Таңды кожууннарда бүдүрүлге, инфраструктура черлери-биле танышкан. Тывада ИПСЭР-ни оон-даа улаштыр боттандырарынга элээн арга-сүмелерни берген. 
Федерация Чөвүлелиниң бюджет база саң-хөө рыноктарының талазы-биле комитет кежигүнү Дина Оюн республиканың шапкын хөгжүлде программазының күүселдези ниитизи-биле эки чоруп турарын демдеглээн. ИПСЭР-де көрдүнгенинден аңгы өске арга-хевирлерни ажыглаары чугула деп айыткан. 
Регионда ИПСЭР-ни боттандырып турар команданың шынарлыг ажылын аалчылар демдеглээн: 
- Бөгүн регионнуң баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыг баштаан Тыва чазак экономиктиг улуг айтырыгларны шиитпирлеп шыдаптар бүзүрелдиг командалыг-дыр. Республиканың мурнунда сорулгаларны шиитпирлээр чугула үндезиннерниң бирээзи ол деп бодаар мен. Республикада аңаа тоомча чок кижилер чок деп демдеглейн. Чижээ, мындыг берге байдалдарда мал-маганны ажаап-тудуп турар көдээ ишчилерни кайгадым. Кижилер оон кайнаар-даа чоруксавазы, ол эң кол – деп, Федерация Чөвүлелиниң федеративтиг тургузуг, регион политиказы, тус чер бот-башкарылгазы болгаш Соңгу чүк херектериниң талазы-биле комитет кежигүнү Анатолий Широков демдеглээн. 
Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени күүседип турар Владислав Ховалыг сенаторларның келгенинге четтиргенин илереткеш, Тыва аграрлыг регион болгаш, көдээ ажыл-агыйы республикада мурнады хөгжүдер боттаныышкынныг кол угланыышкын дээрзин чугаалаан.
Тываның хөгжүлдезинде чугула пунктуларның бирээзи – газ айтырыы болур. «Республиканы газчыдарының айтырыынга хуралды эрттирген бис. «Газпром»-нуң «Газпром межрегионгаз» структуразы таварыштыр, республиканы газка кожарын боттандырарының ора-сомазы көстүп келген. Регионнарны газчыдар төлевилелче бистиң республиканы ылап киреринге кандыг-даа деңнелде деткимче херек» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан. 
Регионнуң бодунуң хөгжүлде программазы тудуг адырында идиглиг болганын сенаторлар демдеглээн: 
- Бөгүнде республика программазы ооң хөгжүлдези дээш ажылдап турары көскү-дүр. Көдээ ажыл-агый база үлетпүр бүдүрүлгелеринге четтивис, экономиканың аңгы-аңгы адырларынче саң-хөө салыышкыннары республиканың хөгжүлдезинге идигни кайда-даа берип турарын көрдүвүс. Илеткелдеривиске ону демдеглээр бис. Шапкын хөгжүлдезинде киржип турар өске-даа регионнарның арга-дуржулгзаындан алырга, ындыг программаларны беш чылда боттандырары кыска бооп турар. Алды регион тускай программаларын ам-даа беш чылда узадыксап турарын демдеглээн бис. Тывага база ындыг шиитпирни хүлээр боор бис. Республиканың хөгжүлдезинче киирген акша-хөреңгини килограмм-килограмм бетон, каш-каш тууйбулар, шоодайларда көдээ бүдүрүлгелери кылдыр көрүп, тудуп болур. 
Сенаторлар регион чурттакчыларының чаагай чоруу дээш боттандырып, ажылдап турар шупту инициативаларын деткииринге беленин чугаалаан.

Возврат к списку