Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылга «Аъттыг шериг марафону» база «Шериг ралли» бүгү-российжи маргылдааларның ийи мөөрейиниң байырлыг хаашкыны болуп эрткен

Кызылга «Аъттыг шериг марафону» база «Шериг ралли» бүгү-российжи маргылдааларның ийи мөөрейиниң байырлыг хаашкыны болуп эрткен 30.05.2021
Тыва Республикада Улуг-Хемниң эриинде «Азия төвү” скульптура комплекизинге, “Аъттыг шериг марафону” база “Шериг ралли” бүгү-российжи маргылдааларның байырлыг хаашкыны болуп эрткен. Байырлыг езулалга Россия Федерациязының Камгалал яамызының, Төп шериг округунуң, Тыва Республиканың чазааның төлээлери база маргылдааның киржикчилери киришкен. 
Маргылдааның организасторлары чарыштың түңнелдери-биле командаларның ниити саннарын үндүрүп, шылгараан шериглерни тодараткан. Тыва Республиканың Чазааның даргазының бирги оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Олег Бады маргылдааның киржикчилеринге байырны чедирген: 
«Шериг спортчулар Төрээн чуртунга, спортка, российжи армияга бердингенин, демниин, бедик мергежилдиин база катап бадыткады! Чолаачыларның болгаш механиктерниң чүгле мергежилдиин эвес, а российжи үлетпүр амгы үениң сүр-күчүлүг, идегелдиг техниказын бүдүрүп шыдаарын көрдүвүс. Аъттыг шериг марафонунуң киржикчилеринге мону чугаалаксадым. Аътка онза хамаарылга – бистиң чоннуң ханында, бурунгу ужурларында сиңниккен. Техника чеже-даа бурунгаар сайзыраан болза, аътты база ооң мурнукчузун пенсияже үлээри элек. Дагларда, ий черлерде, хову-шөлдерде чүгле аъттыг шеригниң кылып шыдаары даалгалар хөй. А силер, авточолаачы коллегаларыңар ышкаш, аъттарының-биле кады чаңгыс доң апарып, эң-не берге оруктарны эртип, белеткелдиң бедик клазын көргүстүңер».
 Маргылдааның түңнелдери-биле, «Шериг раллиде» Чепсектиг Күштерниң кубогун Барыын чүк шериг округу алган. Ийиги чер - Чөөн чүк шериг округу, а үшкүзүн – национал гвардияның шериг командазы ээлээн. Бүгү-армейжи оюннарның «Аъттыг шериг марафону» маргылдааның Кубогун Төп шериг округу, ийиги черни Мурнуу шериг округу, үшкү черни Ыраккы чөөн чүктүң дээди ниити шериг команда училищези алган.
 «Найырал чүнү-даа тиилээрин көрдүңер. Шак мындыг хемчеглер доктаамал каджы ажылдажылгавыска үнелиг арга-дуржулганы бээр дээрзинге бүзүрээр мен. Силерге бедик хей-аътты, сыныш чок мөзү-бүдүштү, шупту шылгалдаларны төлептиг эртерин, чедиишкиннерни күзедим» - деп, Төп шериг округунуң автобронетанк албанының начальниги, полковник Ханиф Беглов чугаалаан. 
Май 24-тен 29 хүннеринде, Тыва Республикага бүгү-армейжи оюннарның «Шериг ралли» шериг чолаачыларның база «Аъттыг шериг марафон» чүък-транспорт кезектериниң маргылдаалары болуп эрткен. «Аъттыг шериг марафонунга» Төп болгаш Мурнуу шериг округтарының, Рязаньның десант училищезиниң база маргылдаага бир дугаар боттарын шенээн Ыраккы чөөн чүктүң дээди ниити шериг команда училищезиниң база Тываның күрүне университединиң командалары киришкен. «Шериг ралли» маргылдаазынга Төп, Чөөн, Мурнуу база Барыын чүк шериг округтарының, Шериг-десант шериглериниң, Соңгу чүк флодунуң база национал гвардия шериглериниң командалары киришкен. 
 Төп шериг округунуң парлалга албанының медээзи

Возврат к списку