Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан КАРА-ООЛ: «Агаар-десант шерииниң хүнү – онза эр соруктуң байырлалы»

Шолбан КАРА-ООЛ: «Агаар-десант шерииниң хүнү – онза эр соруктуң байырлалы» 04.08.2013
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол десантниктерге Агаар-десант шерииниң хүнү таварыштыр байыр чедирген. Шолбан Валерьевичиниң байыр чедириишкининде:

«Хүндүлүг шериг-десантниктер, агаар-десант шерииниң хоочуннары! Силерге Россияның агаар-десант шерииниң хүнүн таварыштыр байыр чедирип тур мен! Агаар-десант шерииниң хүнү шагда-ла онза шериг байырлалынче шилчээн. Ону бүгү чурт онза эр соруктуң, тергиин эки ат-алдарның болгаш кызыгаар чок эрес-дидим чоруктуң байырлалы кылдыр демдеглеп турар. Шиитпирлеттинмес айтырыглар турбас деп санаар улустуң хүнү. «Чалгынныг шеригге» хамааржыр кижи бүрүзү агаар-десант шерииниң төөгүзүнүң дургузунда чаңгыс эвес маадырлыг, шериг хүлээлгезинге шынчы болгаш акы-дуңмалышкы чоруктары-биле бадыткаан.

«Бистен өске кым-даа эвес!» деп дайынчы кыйгырыг Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинден эгелеп агаар-десант шерииниң кадыг-дошкун школазын эрткен улустуң амыдыралчы үзели болу берген. Силер моон-даа соңгаар Ада-чуртка шынчыңарны, дайынчы чаңчылдарыңарны, акы-дуңмалышкы чорууңарны болгаш даңгырааңарны ыдыктыы-биле кадагалап арттырып, боттарыңарның өртек чок арга-дуржулгаңарны аныяк салгалга дамчыдып бээриңерге бүзүрээр мен. Россияның агаар-десант шерииниң хоочуннарынга, бо хүнде шериг албан-хүлээлгезин эрттирип турарларга кадыкшылды, менди-чаагай чорукту, чедиишкиннерни, олчаны болгаш тайбың дээрни күзедим! Силерге болгаш силерниң чоок кижилериңерге менди-чаагайны күзедим!» дээн.

Возврат к списку