Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада "Аъттыг шериг марафону" биле "Шериг ралли" маргылдаалары эгелээн

Тывада  "Аъттыг шериг марафону" биле "Шериг ралли" маргылдаалары эгелээн 22.05.2021
Май 22-де Кызыл хоорайның төп шөлүнге, 2021 чылдың бүгү-делегей чергелиг армейжи оюннарның “Шериг ралли” болгаш «Аъттыг шериг марафону» маргылдааларның байырлыг ажыдыышкыны болуп эрткен. 
Байырлыг ажыдыышкынга Россия Федерациязының Камгалал яамызының, Төп шериг округунуң база регион чазааның төлээлери киришкен. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг шериг оюннарның киржикчилеринге болгаш чыылганнарга байыр чедирген:
 «Хүндүлүг, маргылдааның киржикчилери! Республиканың чурттакчы чонунуң мурнундан тыва черде эртип турар маргылдааның киржикчилеринге изиг байыр. 
“Шериг ралли” чарыжының шериг чолаачылар экипажтарының болгаш “Аъттыг шериг марафонунуң” чүък-транспорт кезээниң хууда составтарының ортузунда шериг маргылдааның киржикчилерин хүлээп алыры биске хүндүткел болгаш улуг харыысалга. Бистиң чонувус шериг кижилерге кезээде улуг хүндүткелин илередип, ада-өгбелеривистиң эрткен маадырлыг төөгүзүн камныы-биле кадагалап чоруур. Ада-чурттувустуң амгы камгалакчызы - Россияның Маадыры, камгалал сайыды, чаңгыс чер-чуртуувус Сергей Шойгунуң мурнунга улуг харыысалгалыг бис дээрзин билбишаан, сеткиливистен чоргааранып чоруур бис. 
Тываны  «дугуй кырында республика» деп бо-ла  чугаалай бээр. Ынчангаш техникага, ону башкарарының аргаларынга хамаарылгавыс онзагай. Ооң кадында өгбелерден аът малга ынакшылывыс, аът чарыштарынга хандыкшылывыс салгалдан-салгалче дамчып келген.
Амгы үеде санитарлыг кызыгаарлаашкын турза-даа, бо көрүштүг шериг маргылдааларын эрттирер чаңчыл уламчылап турары, бисти өөртүп тур. Бо маргылдаалар бистиң республикада муң-муң өңнүктерни болгаш мөгейикчилерни тыпкан. Бөгүн, бо шөлде оларның шуптузу чыглып келбээни харааданчыг-даа болза, олар маргылдааның киржикчилери дээш сеткилинден «аарып» турарлар! 
Маргылдааларның бүгү киржикчилеринге чедиишкиннерни күзедим! Амы-хууда билиг-мергежилиңер болгаш команданың бедик хей-аъды күштүглерни Тиилелгеже эккээр болзун! Орууңар менди-чаагай болзун! 
 Майның 24-тен 30 хүннеринде Тыва Республикада бүгү-армейжи “Аъттыг шериг марфону” база “Шериг ралли” маргылдаалары эртип турар. Маргылдааның чүък-транспорт кезээниң киржикчилери 15 ажыг километр узун хемчээлде шаптараазыннарлыг оруктарны эртер. Аңаа чүгле эң шыырак шериг белеткелдиглер шылгарап үнер. 
 А “Шериг ралли” чарыжы дөрт чадага чардынган: бирги чада - “4х4 дугуйлуг чүък автомобильдери” база “6х6 дугуйлуг чүък машиналары” бөлүктерге 124 км орукка хууда чарыш; ийиги чада – “Куяк автомобильдер” экипажтарының от белеткелинге нормативтерни күүседири; үшкү чада –131 км-ге чарыш база дөрткү чадада – 142 км узун хемчээлдиг орукка командалар чарыжының соонда, «4х4 дугуйлуг куяк автомобильдер», «4х4 дугуйлуг чүък автомобильдери» база «6х6 дугуйлуг чүък автомбильдери» бөлүктерде  тиилекчи командалар илереттинер.
 Бүгү-армейжи “Аъттыг шериг марафону” база “Шериг ралли” маргылдааларында 100 ажыг шериг албанныглар, 50 санныг шериг техника болгаш автомобильдер, 50 ажыг тыва аъттар киржип турар. Маргылдааның түңнели-биле тулган көргүзүглүг база бирги черни ээлээн командалар делегей маргылдааларынга Россия Федерациязын төлээлээр. 
 Төп болгаш Мурнуу, Чөөн, Барыын шериг округтары, Агаар-десант шерии, Соңгу шериг-далай флоду болгаш РФ-тиң Национал гвардия шериглериниң командалары шериг оюннар маргылдааларында киржип турарын сагындыраал.

Возврат к списку