Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Интернетке халас коштунуп алыр

Интернетке халас коштунуп алыр 04.08.2013
Тывада Интернет ачы-дузазының өртээниң аарының дугайында айтырыг республикага чаңгыс удаа эвес көдүрлүп турган. Россияның өске девискээрлеринге деңнээрге, Тывада Интернет четкизиниң ачы-дузазының өртээниң аары шын. Мындыг байдалга «Тывасвязьинформ» ажык акционерлиг ниитилелдиң эрттирип эгелээни Интернетке халас коштунуп ап болурунуң акциязы чамдык кижилерни кайгадыпкан. Бо акцияның дугайында «Тывасвязьинформ» ажык акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Сылдыс Хертектен сонуургадывыс.

— Сылдыс Орлановна, бо акция үезинде Интернет четкизинге халас коштунуп ап болур бе?

— Ийе. Интернетке халас коштунуп ап болурунуң акциязы бо чылдың сентябрь 30-ге чедир уламчылаар. Интернеттиң техниктиг курлавыры кошкак Мөңгүн-Тайга биле Тожу кожууннардан аңгыда, республиканың бүгү девискээринде бо акция чоруп турар.

— Кижи бүрүзү коштунуп ап болур бе? Аңгы бажыңныг-даа азы хөй квартиралыг бажыңнарда чурттап-даа турар кижилер.

— Интернетке коштунуп алыры техниктиг арга-шинектен база хамааржыр. Хөй квартиралыг бажыңнарның чурттакчыларынга Ethernet технологиязы-биле коштунуп алырын сүмелеп турар бис. Бо таварылгада бажыңга чедир оптиктиг кабельди шөйгеш, коммутатор тургузар. Секундада дүргени 100 Мбит четкиге коштунуп ап болур. Амгы үеде бо технологияга Кызыл хоорайның хөй квартиралыг бажыңнарының 70 хуузу хаара туттунган. Силерниң бажыңыңарже оптиктиг кабельди шөйген бе дээрзин www.tuva.ru. сайттан билип ап болур. Аңгы бажыңныг чурттакчыларга ADSL технология-биле коштунуп алырын саналдап турар бис. Кызыл хоорайның хууда бажыңнарның 80 хуузун бо технология-биле Интернетке кожуп болур бис.

— Бо халас акцияга киржирде, коштунарының кандыг-бир негелделерин күүседир апаар бе?

— Ийи негелде бар. Баштайгызы, коштунуп алыр дээн кижи шилип алганы тариф планы езугаар 2 айның абонент өртээниң чамдык кезиин баш бурунгаар төлээр апаар. Ол дээрге хереглекчиниң бодунга ажыктыг. База бир негелде, Интернет ачы-дузазын 12 айдан эвээш эвес хуусаада ажыглаар дугайында керээни хереглекчи-биле чарып ап турар бис. Бир эвес бо хуусаа эртпээнде хереглекчи керээни күш чок болдурар дээр болза, Интернетти ажыглаанының өртээн долузу-биле хереглекчи төлээр апаар. Чүге дизе хереглекчиге Интернетти кожуп бээрде, эвээш эвес чарыгдалдарны үндүрер болгай бис. Чаңгыс абонентиге хамаарыштыр алыр болза, ортумаа-биле 2 500 рубль. Хереглекчи бистиң ачы-дузавысты ажыглап турар үеде чарыгдалдарга үндүрген акша-төгериивисти эгидип алыр ужурлуг бис.

— Акция соксай бээрге, абонентилерниң саны көвүдээри чугаажок. Интернет ачы-дузазының шынарынга ол багай салдарлыг болбас бе?

— Интернет ачы-дузазының шынарынга ол багай салдарлыг болбас. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эскергени-биле алырга, девискээрде операторларга магистральдыг Интернет шугумунуң өртектериниң айтырыгларынче Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызы чогуур кичээнгейни салып келген. Магистральдыг Интернет шугумунуң тарифтерин чиигедир талазы-биле хемчеглерни ап чоруткан. Бо чүүл тарифтер планнарын улам чогумчудар арганы биске бээр.

Айлана Хомушку чугаалашкан

Возврат к списку