Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылда бичии уругларга спорт шөлү ажыттынган

Кызылда бичии уругларга спорт шөлү ажыттынган 04.08.2013
«Спортту — бажыңнар чанынче» деп губернатор төлевилелин боттандырары-биле баштайгы спорт шөлү Кызылдың «Правобережный» микрорайонунда ажылдап эгелээн. Ооң байырлыг ажыдыышкыны июль 27-де болуп эрткен. Аңаа эрге-чагырганың төлээлери, чурттакчы чон – улуг-бичии хөй кижилер киришкен. Ада-иезин эдерип келген бичии оолдар, эге класстарның өөреникчилери баштай элезин төп каан черни, чайганыыштарны, биче турниктерни шенеп көргеннер.

      Уругларга чаа спортчу шөлдүң аңгы-аңгы дериг-херекселдери чырык, чараш болганындан кончуг таарышкан. Бо шөлдү №8 школа биле уруглар садының аразында ээнзирээн турган шөлге тудуп тургускан. Ында хол бөмбүү ойнаар шөл, теннис столу, элезинниг чер, чуңгулаар дагжыгаш, чайганыыштар, турниктер, «швед хана», канат база гимнастика дээрбектери бар. Ада-иелер спортчу дериг-херекселдерниң, сандайларның барын демдеглеп, оларның айыыл чок чоруунга база шынарынга үнелелди берген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чурттакчыларга байыр чедирип тура, «Спортту — бажыңнар чанынче» деп губернатор төлевилелин боттандырары Улуг-Хемниң оң талазында микрорайондан эгелээни таварылга эвес деп демдеглээн. Хоорайның бо кезээ чоокку үеге чедир чогуур деңнелге аайлаттынмаан, аян-хевир чок турганындан чурттакчы чон уругларының дыштанылгазын организастаар арга барык чок турган. Оон аңгыда республиканың найысылалының хөгжүлдезиниң планнарынга дүүштүр чоокку келир үеде Кызылдың оң талакы эриинде району эң-не дериттинген черлерниң бирээзи болур ужурлуг. Чазак Даргазы чыылганнарга чугаазынга: «Чайның төнчүзүнге чедир хоорайга 12 шак-ла ындыг комплекстерни тургузар. Сөөлгү чылдарда республикага чээрби чаа спортчу объектилер туттунган. Бөгүн бистерниң уруг-дарыывыс күштүг, кадык-шыырак өссүн дээш спортчу шөлдер бажыңнар чанынга турарынче баштайгы базымнарны кылып турар бис. Амгы үеде Кызылдың аңгы-аңгы талаларында мындыг спортчу шөлдерни тургузар ажылдар чоруп турар. Ону боттандырарынга хоорайга 10 миллион рубльди тускайлап берген. Ол спортчу шөлдер ажыктыг, а чурттакчы чон оларга кылып берип турар чүүлдерге камныг болурунга идегеп тур мен» — деп демдеглээн.

Ол ышкаш чурттакчы чонга, чыылганнарга Кызылдың мэриниң оралакчызы Людмила Волгина база байыр чедиргеш: «Микрорайон спортка мурнуку одуругларга чоруп, кажан-бир шагда алдаржып турган спортчу адын катап эгидерин, ында туттунган чүүлдерни карактап, кадагалап, улам көвүдедирин күзеп, уругларга спортту хөгжүдерин деткиири-биле спортчу чедиишкиннерниң фондузун тургузарын саналдап, уругларывыс чурум үревейн, ажылгыр-кежээ, улус-чонга, күрүнеге ачы-дузалыг, херектиг бооп, күш-культура болгаш спорт-биле эки өңнүктежир болзун, олар эң-не эки шупту чүүлдерни алзын дээш кады ажылдаар ужурлуг бис» — деп чугаалаан.

«Тоол» уруглар садының база «Енисей» Культура бажыңының чанында студияның уруглары спорт база амыдыралдың кадык хевириниң дугайында кончуг солун программаны белеткээш, чыылганнарны сонуургаткан. Улуг кижилер адыш часкап турда, уругларның хөй кезии чаа спортчу снарядтарны шиңгээдип, ойнап-хөглеп турганнар.

Байырлалдың киржикчилериниң бирээзи — «Бичии фея» конкурузунуң вице-мисс шаңналының эдилекчизи, 3-кү классчы Алина Ондар спорт шөлүнүң ажыдыышкынынга «Енисей» Культура бажыңының чанында танцы коллективи-биле келген. Ооң кырган-авазы Ирина Ондар өөрүп ханмайн турган: «Моон ырак эвесте чурттап турар бис. Оглум алды ажы-төлдүг, ынчангаш үргүлчү уйнуктарым-биле үе эрттирер-дир мен. Ооң мурнунда бо шөлге чашпан үнүп, ында-мында бок чыдар чүве, ам дыка-ла эки апарган-дыр. Уруглар хостуг үезинде кадыынга ажыктыг кылдыр ойнап-хөглеп, дыштанып болур. Ам кежээлерде өг-бүлевис шупту маңаа агаарлаар-дыр бис. Мындыг спортчу шөлдер хоорайга хөй болуру күзенчиг. Бо шөл чок турганда уруглар-даа көзүлбес чүве, ам мында каткы-хөглүг чаш ажы-төл хөй, сагыш-сеткилге дыка-ла өөрүнчүг-дүр». Татьяна Логинова кожазының өөрүшкүзүнге каттыжып турар: «Мында 1983 чылдан бээр чурттап турар мен. Ооң мурнунда маңаа мындыг хевирлиг чүү-даа турбаан. Чаа спорт шөлүн үр-ле манап келдивис, эрге-чагырга черлери бистиң микрорайонче кичээнгей салып турарынга өөрүп четтирип тур бис. Уруглар ам амыраан, оларның өөрүшкүзүн чүге деңнээр боор!».

Спорт шөлүн ажытканының соонда Шолбан Кара-оол «Жилсервис» УК-ниң чанында ажылдап турар студент отрядтың кежигүннери-биле ужурашкаш, оларның ажылының байдалдарын база күш-ажыл төлевирин сонуургаан. Чугаа үезинде уруглар хоорайның чаагайжыдылгазынга киржири өөрүнчүг-дүр деп демдеглээннер. Тываның Баштыңы ол ышкаш мэрияның удуртулгазы база специалистери-биле ажыл-агыйжы айтырыгларны сайгарып чугаалашкаш, спортчу снарядтарны тургузуп база ажыглап тура айыыл чок чоруктуң бүгү негелделерин сагыырынче база дериг-херекселдиң кадагалалынга байдалдарны тургузарынче онза кичээнгейни салырын айыткан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның 100 чыл оюнга уткуштур «Спортту — бажыңнар чанынче» деп губернатор төлевилелин чарлаан. Чазак Даргазының эгелээшкининиң ужур-утказы – амгы үениң спортчу шөлдерин дерип тургузары көрдүнүп турар найысылалдың бажың чанының шөлдеринден эгелээш бүгү деңнелдерге спортчу-массалыг тудугларның инфраструктуразын хөгжүдери бооп турар.

Долаана Салчак.

Возврат к списку