Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың хову шөлдеринде часкы хову ажылдары эгелээн

Республиканың хову шөлдеринде часкы хову ажылдары эгелээн 12.05.2021
Бо чылын 700 хире ажылчыннарлыг 144 ажыл-агыйлар часкы хову ажылдарынче кирер деп, республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. 
Тараа болгаш мал чиир культуралар тарылгазы чогуур үезинде эгелээн. Ол ышкаш ногаа аймаан база картошканы тарып олуртуру уламчылавышаан. Арык сугларын аштап арыглаарынче чонну эвилелдээн. Чугула херек үрезинниң 49 хуузу, азы 2228,4 тонназы белен. Майның 15-ке чедир үрезин сөөртүлгезин доозар ужурлуг. Хову ажылдарынга ажыглаар техника чедер, трактор-биле - 131 хуу, а хөрзүн үлдүрертир техника-биле – 101 хуу хандырттынган. Дүжүт ажаар комбайннар-биле амдыызында 83 хуу, тарылга агрегаттары-биле – 81 хуу чепсегленген. 
Көдээ ажыл-агый яамызының үнүш ажыл-агый килдизи бараан бүдүрүкчүлеринге күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизин үе-шаанда бээриниң чугулазын чугаалаан: «2021 чылда үнүш ажыл-агыйынга 57,8 млн. рубль акша көрдүнген. Күрүне деткимчезиниң хевирлери база аңгы-аңгы. Чижээ, эки шынарлыг үрезин ажыл-агыйларын деткээн субсидия бар. “Гектар дээш деткимче”, мал чиир культура үрезинин садып алган чарыгдалын, багай черлерни болбаазырадырынга үндүрген акша-хөреңгизин эгиткен субсидияларны ажыглап болур. Деткимче субсидиязын тараа культураларын болбаазырадыр бодунуң бүдүрүлгезиниң хөгжүлдезинче, ажык шөлге ногаа тарыырын көвүдеринче угландырып болур».
Республиканың 14 кожууну хөрзүн болгаш өдек сөөртүлгезин чорудуп турар. 2021 чылдың май 11-ниң хүнүнге чедир 563,5 тонна хөрзүн, 607,8 тонна органиктиг чемишчидилгени эккеп алган. 232,4 км ниити хемчээлдиг арыктарны база буга уннарын аштап, арыглаан. 963 км-де шөйлү берген 349 арыктарны, 22114 санныг узар кудуктарны, 743 санныг базар кудуктарны суггатка ажыглаар.
 Таңды база Чаа-Хөл кожууннарның ажыл-агыйлары 1510 га шөлдүң шыгын базырган. Бай-Тайга (175 га), Барыын-Хемчик (75 га), Чөөн-Хемчик (50 га), Каа-Хем (832 га), Кызыл (56 га), Өвүр (21 га), Бии-Хем (80 га), Таңды (570 га), Улуг-Хем (115 га), Чаа-Хөл (350 га), Чеди-Хөл (185 га) кожууннарның ажыл-агыйлары шөлдеринде тарылга мурнунуң илииртээшкинин дооскан. 1200 га шөлде тараа культураларының үрезинин чаштырган. Ол дээрге планның 8 хуузу болур. 1070 га черде кызыл-тасты, 130 га черде суланы тарааны ол.
Бай-Тайга, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл кожууннарның ажыл-агыйлары 308,0 га шөлде мал чиир культура үрезинин чаштырган, планның 0,98%. Кожууннар аайы-биле көөр болза, Бай-Тайга: «Тараа» КБК - 55 га, «Арбай» КБК– 120 га; Улуг-Хем: Домбаа А.О.-нуң ТАА – 33 га; Чаа-Хөл: Кенден Ш.С-тиң ТАА 50 га; Чеди-Хөл: Хуурак Э.М.-ниң ТАА – 50 га. Кызыл кожуунда Ким Г.А.-ның тараачын-арат ажыл-агыйы 6 га шөлде картошканы олурткан, ол планының чүгле 0,23 %.

Возврат к списку