Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республикада мал оолдаашкыны адакталган

Республикада мал оолдаашкыны адакталган 11.05.2021
Республиканың Көдээ ажыл-агый база аъш-чем яамызының медээзи-биле алырга, 700668 баш төрүүр шээр малдан 560535 чаш төлдү ап, 80 % чедир күүседири планнаттынган. Май 10-нуң хүнүнге чедир 559897 баш анай-хураган камгалап алдынган. 
Ажыл-агыйларның эрткен чылын белеткээн малының чеми бо кышты хүр ажарынга чедишкен. Ниитизи-биле малдың аарыгдан хораар чоруу демдеглеттинмээн. Шээр малдың чаш төлүн камгалап алыр талазы-биле, Тес-Хем кожууннуң көргүзүү эки - 32640 башты (планны 109 %) база Таңды кожуун - 14326 башты (планны 106 %). Бо хүнге чедир 45348 баш бызааны камгалап алган, планның 73 %. 
Бай-тайгажылар 4058 баш бызааны (93 %), а улуг-хемчилер 3467 башты алган (87 %). Планның 63 хуузун күүседип, төрүүр белерден 16070 баш кулунну камгалаан. 
Губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң малы - яамының онза кичээнгейинде. «Кыштаг» төлевилелдиң малчыннары бо хүнде 45068 баш анай, хураганны алган. Планның күүселдези - 90 %. Тес-Хемниң “кыштагжылары” планын 129 хуу күүседип, 5161 баш малдың чаш төлүн алган. Дараазында мурнуку одуругда - Барыын-Хемчик кожуун. Олар 4594 баш чаш малды ап, планын 116 % чедирген. 
«Чаа сорук» төлевилелдиң киржикчилери планын 95 хуу чедирип, 7419 баш анай, хураганны алган. Бо төлевилелде Бай-Тайганың сорукчулары (713 баш, планны - 119 %) база Тес-Хемниң араттары (635 баш, 106 %) тергиидээн.

Возврат к списку