Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Найысылалда кол орук тудуунуң ажылы шуудаан

Найысылалда кол орук тудуунуң ажылы шуудаан 04.08.2013
Кызыл хоорайның кыдыында хөй шимчээшкинниг Магистральная кудумчузунда оруктуң капитал септелгезин апрель эгезинде кылып эгелээн. Республиканың муниципалдыг районнары-биле найысылалды холбаштырып турар бо автомобиль оруу эргижиреп, каш чыл иштинде септеттинмээнинден бодунуң арга-курлавырын чидирген. Хоорай улгадып, транспорт саны көвүдээнинден орукту эде кылырын планда киирген.

Бөгүнге чедир амгы үениң дөрт одуруглуг оруунуң 6 километри Спутник микрорайонунуң дужунга чедир чаа кадыг шывыг-биле шыптынган, ооң машина эртер кезээн алгыдыр кылганы кончуг таарымчалыг. Дүрген сайзырап орар Спутник микрорайонунче кирер оруктарны чурумчудар, чадаг улус кылаштаар черлерни чаагайжыдар ажылдар ам-даа уламчылап турар. Автоорук ийи талазында шимчээшкинниг, ооң аразында 3 метр черде электри энергиязының чагылары турар, ол чүгле автоорукка чырыкты бээр эвес, бо оруктуң белдирлеринде светофорларга эптиг.

«Восток» КХН-ниң орукчулары асфальтылаан автооруунуң кыдыында камгалал бетон плиталарны эптээн. Оларның-биле кады «Энергострой» КХН албан чериниң ажылчыннары электри чагыларын тургузуп чоруп орар. Бо чаартынып турар автоорукка ниитизи-биле 86 электри чагыларын тургускан. Электри чагылары амгы үениң негелдези-биле кылдынган демир чагылар болду, фундаментизи ийи метр каңдан кылган демирни бетоннап тургаш быжыглап каар.

Юбилейге белеткелдер үезинде бистиң орукчуларывыстың күүседир ужурлуг ажылдарының хемчээли дыка улуг. Чүгле хоорайларның эвес, республиканың бүгү кожууннар төптериниң кудумчуларын болгаш оруктарын чаагайжыдып четтигер ужурлуг. Амгы үениң чараш болгаш үр үеде үрелбес оруктары туттунар, машина эртер черлерде оңгарларны үргүлчү чамаар чорукту соксадыр болза эки. Орук тудуунга чаа технологияларны болгаш амгы үениң тудуг материалдарын ажыглаарының талазы-биле болгаш автооруктуң шынарынче кичээнгейни угландырары чугула.

«Бо орук он-он чылдарда найысылалдың экономиктиг хөгжүлдезиниң өзээ, ооң өзүлдезиниң быразы апаар. Суур Кызыл талазынче калбарбас, а найысылал оруктуң ындыы талазынче, амгы үениң чуртталга бажыңнарының комплекстиг тудуунуң болгаш хоорай инфраструктуразының талазы-биле калбарар кылдыр ажылдаар херек» — деп, Тываның Чазааның Даргазы Ш.Кара-оол Айыткалында демдеглээн.

Магистральная кудумчузунда автоорук тудуунуң ажылы шуудаан, бо хире шалыпкын кылдынып турда, удавас доозуптар боор деп эскердим. Асфальтылап каан автоорук-биле машиналар аай-дедир аргыжып эгелээн, Интернациональная, Загородный кудумчуларының Магистральнаяже үнер белдирлеринде светофорлар дериттинген. Орукчулар бо автоорукту шалыпкын кылыр дээш чаңгыс-даа хүннү халас эрттирбейн кызып ажылдап турары демдеглексенчиг.

Анисья Тюлюш

Возврат к списку