Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Тыва Республиканың Конституциязы – Үндезин Хоойлузунуң хүнү-биле республиканың чонунга байырны чедирген

Владислав Ховалыг Тыва Республиканың Конституциязы – Үндезин Хоойлузунуң хүнү-биле республиканың чонунга байырны чедирген 06.05.2021
Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттугларым! 
Тыва Республиканың күрүне байырлалы – Конституция хүнү-биле чүрээмниң ханызындан байыр чедирип тур мен! 20 чыл бурунгаар, 2001 чылдың май 6-да хүлээп алдынган Үндезин Хоойлу биске ниити үнелиг чүүлдеривистиң эгезин салып, хоойлу мурнунга шуптувустуң дең эргевисти быжыглап, социал камгалалга, өөредилгеге, кадыкшылды, хостуг эргевисти камгалаарынга база өске-даа эргелеривисти магадылап, ол ышкаш социал-экономиктиг чедиишкиннерниң быжыг үндезинин, күрүне органнарының база тус чер бот-башкарылгазының шупту системазының демниг ажылын хандырып турар. 
Амгы Тываның Конституциязы – Россия Федерациязының хоойлу-дүрүм системазының кезээ, ол ышкаш Тыва Арат Республиканың үндезилээн, 1921 чылда бүгү Тываның Тургузукчу Хуралының хүлээп алганы Үндезин Хоойлузунуң уланчызы болур. Ол дүрүмнерни удуртулга болдургаш, социал адырда база экономикада улуг чедиишкиннерни чедип алырынче чүткүүр бис. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының хемчеглерин боттандырарынга, республиканың федералдыг программаларынга киржиринге, республиканың аңгы-аңгы төлевилелдерин боттандырарынга ол дузалаар. 
Ынчалзажок Тываның хөгжүүрүнге болгаш менди-чаагай болурунга кол байдал – шупту политиктиг күштерниң, төлээлекчи болгаш күүсекчи эрге-чагырганың, тус чер бот-башкарылга органнарының, хөй-ниити организацияларының кады ажылдажылгазын, идепкейин, кижи бүрүзүнүң харыысалгазын база амы-хууда салыышкынын сырый каттыштырарып турар. Тыва Арат Республиканың 100 чылдааны, тыва чоннуң күрүнезиниң хевирлеттинип келгени, Россия биле Тываның демнежилгезиниң чугула үе-чадазы болган. 
Төрээн Тывавыстың чаагай чоруу дээш шуптуңарга ачы-буянны, амыр-тайбыңны база аас-кежикти, быжыг кадыкшылды болгаш чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим! 
 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар В. Ховалыг.

Возврат к списку