Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ок - чепсекти эки - тура - биле дужаарга...

Ок - чепсекти эки - тура - биле дужаарга... 04.08.2013
Россияның Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчылары күрүнениң айыыл чок болурунуң талазы-биле оперативтиг хемчеглерни ап чорудуп тургаш, Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг суурнуң чурттакчызы, 47 харлыг Артур Агар-оолдан кижи кылган карабинни болгаш «ТОЗ» хевирниң винтовканың кол кезектерин илередип тыпкан. Кижи кылган карабинден боолап болур, а винтовкадан боолаар арга чок болган.

Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанның эргелелиниң илереткен материалдары-биле Россияның ИХЯ муниципалитеттер аразында «Таңды» килдизиниң истекчизи РФ-ниң КК-ниң 222 чүүлүнүң 1-ги кезээ езугаар (хоойлу-дүрүмнү хажыдып, бооларны болгаш ооң кол кезектерин, октарны, частыр бүдүмелдерни болгаш чазылдырар дериг-херекселди тып алганы, эдилээни, өске кижилерге дамчытканы, сатканы, шыгжааны, ыңай-бээр сөөрткени) кеземче херээн оттурган. Артур Агар-оол ону чөптүг буруудатканын хүлээп көрүп, бодунуң буруузун долузу-биле миннинген. Буруудаткан кижи буруузун долузу-биле миннинген боорга, Тес-Хем район судунуң доктаалы-биле РФ-ниң Кеземче херээн истеп чорудар чурумунуң кодекизиниң 28-ки чүүлү езугаар А.С.Агар-оолга хамаарыштыр кеземче херээн соксаткан. Ук доктаал хоойлу езугаар күштүг апарган.

Ок-боону хамаатылар хоойлу-дүрүм езугаар эдилээрин болгаш садарын хайгаараар талазы-биле күрүне политиказын хоойлу-дүрүмнү хажыдып эдилеп чоруур кижилер ок-боону боттарының эки туразы-биле бүрүткедип алыр азы иштики херектер органнарынга дужаап, өртээн алыр угланыышкынныг боттандырып турар. Ынчангаш бооларны болгаш ооң кол кезектерин, октарны, частыр бүдүмелдерни болгаш чазылдырар дериг-херекселди эки туразы-биле боттары дужааган хамаатыларны РФ-ниң Кеземче кодекизиниң 28-ки чүүлү езугаар, бир эвес олар өске кем-херектерге буруулуг эвес болза, кеземче херээнден хостаар. Кеземче херээн оттурган соонда-даа, бир эвес үстүнде адаан чүүлдерни эки тура-биле иштики херектер органнарынга дужаап бээр болза, херекти соксадырынга барымдаа боор. Кеземче херээн оттурарының мурнунда эки тура-биле ок-боону дужаап бээрге, кеземче херээн оттурбайн барып болур.

Хоойлу-дүрүм хажыдып, бооларны эдилээр болгаш садар чорук-биле демисел чедимчелиг болзун дээш бооларны болгаш ооң кол кезектерин, октарны, частыр бүдүмелдерни болгаш чазылдырар дериг-херекселди чурттакчы чон эки тура-биле дужаап, ооң өртээн алырының айтырыын Тыва Республиканың Чазаанда өөренип көрүп турар.

Ооң-биле холбаштыр болгаш Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң айыыл чок чоруун хандырар, бооларны болгаш ооң кол кезектерин, октарны, частыр бүдүмелдерни болгаш чазылдырар дериг-херекселди хоойлу-дүрүм хажыдып эдилээрин болгаш садарын болдурбас сорулга-биле чөпшээрел чок бооларлыг болгаш эдилээри база садары хоруглуг өске-даа ок-чепсекти иштики херектер органнарынга эки туразы-биле боттары дужаарын хамаатылардан Россияның Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының эргелели болгаш Тыва Республика талазы-биле ИХЯ дилеп турар.

Ок-боону хоойлу-дүрүм хажыдып садып турар кижилер билдине берзе, дараазында телефоннар дамчыштыр дыңнадырын диледивис:

Россияның Айыыл чок чорук албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң дежурныйы – 2-19-70.

Россияның Айыыл чок чорук албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң бүзүрел телефону — 2-04-34.

Тыва Республика талазы-биле ИХЯ-ның дежурныйы – 9—39-11, 9-39-12.

Тыва Республика талазы-биле ИХЯ-ның бүзүрел телефону — 9-35-97.


Россияның Айыыл чок чорук албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң парлалга албаны.

Возврат к списку