Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Тыва Республиканың Чазаан халаан

Владислав Ховалыг Тыва Республиканың Чазаан халаан 26.04.2021
Апрель 26-да эрткен аппарат хуралында, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг амгы чазакты халаштырып турарын дыңнаткан. 
 «Адырлар хуралдарын эрттирип, чазак кежигүнериниң ботары-биле чугааладып, чаңгыс чер-чуртугларым, хөй-ниити төлээлери-билеп ужуражып, объектилерни кезээним соонда, чазактың ажылынга өскертилгени кылыр болза эки-дир деп түңнелге келдим. Күштерни эде бөлүктеп, аңгылаары чугула. Ынчангаш чазакты халаар деп шиитпирни хүлээп алдым. Ындыг чарлыкка бөгүн атты салдым. Чазак кежүгүннери амдыызында хүлээлгелерни күүседип артар. Республика амыдыралы уламчылап турар болганда, үзүктел чок удуртуп-башкарылга херек». 
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезиниң күүседикчизи республиканың хөгжүлдези, чаңгыс чер-чурттугларывыстың чаагай чоруунче угланган бодамчалыг базымны кылган ындыг шиитпирни хүлээп алганын демдеглээн. 
 «Деңзигүүрлээн болгаш шүгдүнген шиитпир чүве! Кандыг-даа политиктиг шиитпир эвес, а амыдырал боду айыткан болганда, аңаа доктар болбас. Мурнувуста сорулгаларны дээштиг боттандырар команданы чыыр ужурлуг базымым бо болур. Анаа-ла кыска хуусаалыг политиктиг сонуургал, политиктиг туруштан эвес-тир. Эрге-чагырганың езулуг өнчүзү — чоннуң чедимчелиг амыдыралын, регионнуң айыыл чок чоруун болгаш депшилгелиг хөгжүлдезин хандырары болур. Чазактың тургузуун болгаш составын моон-даа соңгаар өскертирде шак ындыг барымдааларга чагыртыр мен. Харыысалга. Шынар. Үре-түңнел! Бүгү-ле кадрлар талазы-биле шиитпирлерниң база өскерлиишкиннериниң үндезининге бо шынарлар кол черни ээлээр ужурлуг» - деп, Владислав Ховалыг айыткан.

Возврат к списку