Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг агроүлетпүр база индустрия парктарынга четкен

Владислав Ховалыг агроүлетпүр база индустрия парктарынга четкен 15.04.2021
Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг «АгроТыва» база «Кызыл хоорайның индустриалдыг парыгы» үлетпүр парктары кайы хире туттунуп турарын хынап четкен. 
Хыналдалыг үнүүшкүнге чазак даргазының оралакчызы Александр Брокерт, экономика сайыды Дайынчы Ондар, көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Айдын Дун, тудуг болгаш ЧКА сайыды Аяс Хунай-оол, «ТР-ниң инвестицияларны хаара тудар база камгалаар талазы-биле агентилел» АН-ның чиңгине директору Даваа-Церин Иргит база сонуургалдыг бүдүрүлге-резидентилер киришкен.
Амгы үеде объектилерге тудуг ажылдары уламчылавышаан, инженер четкилеринче коштунарынга белеткел чоруп турар. 
«АгроТыва» төлевилел ийи чадага боттаныр. Парктың оран-савазын тудар бирги чада доозулган. Ам суг, чылыг, чырык хандырылгазының инженерлиг четкилерин тударынга белеткел ажылдары эгелээн. Ол ийиги чада болур. Агропарк тудуунуң ийиги ээлчээн боттандырарынга саң-хөөнү тускайлап бээр дугайында чугааны Россияның экономиктиг хөгжүлде яамызы-биле чорудуп турар.
 “Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук база хуу сайгарлыкчыларның инициативаларны деткиири” национал төлевилел база “2017-2020 чылдарда Тыва Республикада бизнести чорударынга таарымчалыг байдалдарны тургузары” күрүне программазы-биле индустриалдыг паркты тудуп турар. Коммуналдыг, транспорт база инженерлиг бүрүн инфраструктуралыг инвестиция шөлчүгежинге республиканың биче болгаш ортумак бизнезиниң субъектилеринге бүдүрүлге шөлдерин белеткеп туткан бирги үлетпүр парыгы апаар. Ниитизи-биле 30 га шөлдүг паркка 23 бүдүрүкчү-резидентилер турар болгаш, 2024 чылга чедир 1105 кижини ажылчын олуттар-биле хандырар. 
Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг «Далай» КБК, «Берри Сиберия» КХН, Александр Желтухинниң ХБ бүдүрүкчүлер-биле ужурашкан. Агроүлетпүр бүдүрүлгезиниң адырында инвестиция төлевилелдериниң күүселдези регионнуң аъш-чем шынарын бедидип, таарымчалыг өртектиг шынарлыг аъш-чем-биле рынокту хандырып, чаа ажылчын олуттарны тургузар. 
«Бөгүнде осетр деп балыкты өстүрүп, ону болбаазырадып турар бис. Шывыглыг бүдүрүлгелиг бис. Индустриалдыг парк төлевилели республикага дыка херек деп санаар мен. Бир эвес шупту бүдүрүлге болбаазырадыкчыларын чаңгыс черге мөөңнептер болза, ол көңгүс өске деңнелче көдүрлүп кээр боор. Үррмектеп-даа, мөөңнеп-даа садыглажырда таарымчылыг-даа, эптиг-даа. Ол бүгү бүде бээр болза, ажылдаарынга-даа эки-дир» деп, «Далай» КБК-ниң даргазы Аяна Монгуш чугаалаан.

Возврат к списку