Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны уламчылавышаан

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны уламчылавышаан 31.03.2021
Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының март 31-де берген медээзи-биле алырга, 700,6 муң баш төрүүр өшкү, хойнуң 33,3 хуузу оолдапкан, 233418 анай, хураган камгалап алдынган. 
Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелернинде 6974 баш, тараачын-арат ажыл-агыйларында – 79655, кооперативте – 26180 баш чаш төлдү алган. Чурттакчы чоннуң хууда дузалал ажыл-агыйлары – 120609 башты, азы 80% камгалап алган. 
2021 чылда 62,4 муң баш бызааны алыры планнатынган. Бо хүнде төрүүр 78090 баш инектиң 16489-зу төрээн. Тараачын-арат ажыл-агыйлары 11360 баш, хууда дузалал ажыл-агыйлары 45276 баш малдың чаш төлүн алган. Чөөн-Хемчик – 2311, Улуг-Хем – 1359 база Барыын-Хемчик – 1379 башты камгалап ап, мурнуку черже үнген.
 «Кыштаг» база «Чаа сорук» губернатор төлевилелдериниң киржикчилериниң коданнарында мал оолдаашкыны организастыг чоруп турарын яамы демдеглээн. «Кыштагжылар» амдыызында 15457 баш анай, хураганны алган. Чамдык кожууннарда төрүүр малдың 60 ажыг хуузу оолдапкан.
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының көргүзүглеринге хамаарыштыр мынчаар чугаалаан. “Малчыннарга эң чымыштыг үе апрельде эгелээр. Ынчан мал калбаа-биле төрүп эгелээр. Кожуун чагырга баштыңнары мал оолдаашкынын боттарының хайгааралынга ап, малчыннарга дузалажыр херек. Мал эмчилерин коданнарже аъткарар, сакман ажылын күштелдирер. Чаа төрээн малга бээр мал чеми четчир бе хынаар. Малдың чаш төлүн онча-менди камгалап алыры оон дыка хамааржыр. Мал оолдаашкынының түңнелин июньде үндүрер бис”.

Возврат к списку