Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазааның экспортче угланган бизнести деткиир дээнин Максим Решетников демдеглээн

Тываның Чазааның экспортче угланган бизнести деткиир дээнин Максим Решетников демдеглээн 18.03.2021
Тываның эрге-чагыргазы пандемия-биле холбаалыг бергедээшкиннер турзажок, даштыкы-биле садыглажылга ажыл-чорудулгалыг биче болгаш ортумак бизнестиң бүдүрүлгелеринге бюджеттен дузаны кадып тургаш, оларны камгалап арттырып ап шыдаан. 
Россия Чазааның даргазы Михаил Мишустин баштаан чазак делегациязының бистиң республикага ажыл-албанының үезинде, РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Решетников Тываның бизнес ниитилежилге төлээлери-биле ужурашкаш, ону онзалап демдеглээн. 
«Эрткен нарын чылда шупту хагдынып турда, 12 компанияны деткип, дыка берге байдалдан үндүрүп алганы, дыка эки. Ооң-биле чергелештир электроннуг чурагай шөлчүгештерин шиңгээткеш, бодунуң продукциязын идепкейлиг бурунгаарладып эгелээн» - деп, Максим Решетников демдеглээн. 
Пандемия-биле келген кризисте Тыва бодунуң аргаларын ажыглап шыдаан деп, ол түңнээн. «Федералдыг программаларга идепкейлиг киржилгени, ылаңгыя банкылар-биле кады чорудуп тургаш, ол угланыышкында элээн күштелдирер херек. Республика ында үлүүн оон-даа улгаттырып болурун көрдүм. Россельхозбанк, Сбербанкындан аңгыда, «МСП-банк» дээн ышкаш, өске-даа банкыларны хаара тудар херек. Кандыг-бир чылдагааннар ужун регионнарга ажылдаар күзел чок өске банкыларның орнунга, ол черлерге ажылдаар кылдыр ол банкыны база суртаалдап турар бис. Чүгле микро-саң-хөө организациялары-биле бизнести хөгжүдери болдунмас. Сайгарлыкчы кажан-бир банкыже барып, долааны арттырып, магадылалдарны бээр апаар» - деп, Максим Решетников бодунуң туружун тайылбырлаан. 
Федералдыг чазак Тываның хөгжүлдезиниң хууда программазында кол төлевилелдер кылдыр тудуг материалдарының база ыяш болбаазырадылгазының адырын, а Решетников чонну ажылга хаара тударынга биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук улуг рольду ойнаарын айыткан. 
«Регионнуң эң идепкейлиг бизнези – тургустунуушкуннуң шупту чадаларын боду эртип келген тус черниң сайгарлакчыларындан үнген кижилерде. Тыва ол план-биле алырга, бот-боттарынга дөмейлешпес аңгы-аңгы адырларда дыка хөй аргаларлыг. Бизнести хөгжүдүп, быжыглаарынга бүгү талалыг дузаны көргүзер бис» - деп, РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды аазаан.

Возврат к списку