Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң 2021 чылда киржир кордакчылары тодараттынган

«Чаа сорук» губернатор төлевилелиниң 2021 чылда киржир кордакчылары тодараттынган 09.03.2021
“Чаа сорук” программаны боттандырар талазы-биле ведомстволар аразының комиссиязы 96 кордакчыдан суурнуң хөй-ниити ажылдарынга идепкейлиг чоруун көргүскен 43 кижини киржикчи кылдыр бадылаан. Олар дээш республиканың Адалар чөвүлелиниң, Улуг назылыглар чөвүлелиниң, Херээженнер эвилелиниң төлээлери дилеглерни киирген. 
Бо чоокку үеде 9 кордакчыга хамаарыштыр кожуун чагырга даргаларының киржилгези-биле комиссия боттуг шиитпирни катап база үндүрер. 
Тыва Республиканың Баштыңының Дээди Хуралга айыткалы езугаар, 2020 чылда ук төлевилел эгелээнин сагындыраал. Ынчан күүсекчи эрге-чагырга органнары-биле муниципалдыг тургузуглар төлээлери кожуун деңнелинге кордакчыларны шилиир комиссияларны тургускан.
 Амгы үеде төлевилелде 69 кижи киржип турар. Төлевилелдиң шупту киржикчилеринге ниитизи-биле 340 баш улуг бода малды база 10400 баш шээр малды үлээн. Кышты хүр ажырар дээш 1252 тонна сигенни, азы пландан 2 катап хөй, азы 201 хуу хөйнү белеткээн. Мал аарыгларынга удур тарыышкынны үе шаанда чоруткан. Ветеринария аптекаларында чогуур эм аймаан курлавырлаан. Бо бүгү малдың баш санын кадагалап арттырарынга дөгүм болур. 
Төлевилел киржикчилеринде 187 ажы-төл бар, оларның 12-зи – студентилер, 104-зи - школачылар, 38-зи – школа назыны четпээн уруглар албан черлериниң кижизиттирикчилери, 33 уруг кайда-даа хаара туттунмаан. 
Төлевилел киржикчилери республиканың өөредилге черлеринге «Фермер-сайгарлыкчы» мергежилге кыска хуусааның курстарын эрткеш, херечилелдерни алган. 
Тыва Республиканың Хөй-ниитиниң айыыл чок чорук яамы “Чаа сорук” губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге профилактика хемчеглерин 2021 чылда кады эрттирер дугайында бижикти ТР-ниң ИХЯ-зынче чоруткан. Оон аңгыда, ТР-ниң Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруунуң яамызы ТР-ниң Адалар чөвүлели база муниципалдыг кожуун чагыргалары-биле кады төлевилел боттаныышкынының үезинде губернатор төлевилелиниң киржикчилерин хайгааралга ап, чурттап олурар оран-савазын, кажаа-хораазын база мал-маганын хынаан үнүүшкүннерни кылыр. 
Ооң мурнунда олуруп чораан кижилерге хууда дузалал ажыл-агыйын тургузуп алыр арганы берген социал реабилитация хемчээн төлевилел күүселдези-биле боттандырарын ук яамы дыңнаткан. Киржикчилер программага дыка харыысалгалыг болуп турарын эрткен чылдың арга-дуржулгазы көргүскен. Олардан езулуг малчыннар өзүп олурар. 
«Кыштаг» төлевилелинде ышкаш, социал керээге үндезилеп бюджеттен акша-хөреңгини үндүрер. Төлевилел киржикчизи өг-бүлеге 20 баш хойну хүлээдир, малчын турлагга чурттаар черни база кажаа-хорааларны тудар. 2 чыл эрте бергенде, ол малчын алганы малының бажын “Чаа соруктуң” чаа киржикчизинге дамчыдып бээр.

Возврат к списку