Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды: Тывада ажылын эки билир команда ажылдап турар

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды: Тывада ажылын эки билир команда ажылдап турар 05.03.2021
РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Решетников Тывага келгеш, республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазы канчаар боттанып турарын хынап көрген. 
Максим Решетников Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле кады эрткен парлалга-конференциязында, инвестиция төлевилелдериниң хемчээли болгаш шынарынга, программа боттаныышкынын чорудар команданың ажылынга үнелелди берген. 
«Россия Федерациязының Чазаандан бүдүн команда бистиң республикага ажылдап келгенинге дыка өөрүп тур мен – деп Шолбан Кара-оол, российжи чазактан келген делегацияның ажылын түңнээн. – Тускай программа боттаныышкыны-биле холбашкан чугула айтырыгларны кады сайгарып көрдүвүс». 
Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды ажыл-агыйжы сургакчылаашкын чедимчелиг болганын демдеглээн. «Тываның бот-тускайлаң программазын боттандырып турар команданың ажылынга дыка таарзындым – деп, Максим Решетников чугаалаан. – Чүгле экономика, энергетика база көдээ ажыл-агый айтырыгларын эки билир эвес, а сайгарлыкчылар-биле чугааны тудуп билир болгаш бурунгаарлаарынга быжыг үндезинни тургузуп турарлар». 
Тываның бот-тускайлаң программазы элээн каш нарын айтырыгларны шиитпирлээр кылдыр тургустунганын сайыт демдеглээн. «Ол республиканың экономиктиг хөгжүлдезинге идигни бээр немелде өртек маңаа артып каарын чедип алыр херек – деп, Максим Решетников демдеглээн. – Ооң ачызында республикага хөй ажылчын олуттар ажыттынар, амгызынга бодаарга акша-шалың хөй болур». 
Экономиктиг хөгжүлде яамызының удуртукчузу бот-тускайлаң программада кирген төлевилелдер-биле холбаалыг шупту айтырыгларны эки сайгарып көрген. «Дараазында «Чедер» биле Ак-Сугга база чеде бээр бис, бо удаада Кызылда кол төлевилелдерниң шуптузун көрдүвүс» – деп, Максим Решетников айыткан. Программа боттаныышкынынче көрдүнген саң-хөө акша-хөреңгизин республикаже шилчиткен, а республика ону шиңгээдип эгелээн деп, сайыт чугаалаан. 
«Элээн бүдүрүлгелерни ажыткан, олар ажылын эгелээн, а артканнары бо чылда кирер. Индустриалдыг парк ажылдап эгелээнин, ам-даа акша-хөреңгиге хереглелдиг аргоүлетпүр парыгында үүле-херек канчап турарын көрдүвүс» – деп, Максим Решетников чугаалаан. «Ооң-биле чергелештир, инфраструктураның кызыгаарлыг болганы-биле республиканы хөгжүдериниң кезек айтырыглары тайылбырлаттынар – деп, Максим Решетников чугаалаан. – Колдуунда энергохандырылга айтырыгларынче кичээнгейни углап, чаа төлевилелдерге идигни бээр немелде үндезиннерни кайыын алырын чугаалажып көрдүвүс». 
Улуг төлевилелдер-биле кады республиканың тодаргай кожууннарын хөгжүдеринге идигни бээр дүк азы ыяш болбаазырадыр бичежек төлевилелдерни кады боттандырарып эгелээни - Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазының чедиишкини ында. «Кажан бөлүк төлевилелдер база ону боттандырарынга белен команда барда, ол угланыышкында базымнарны кылыры арткан-дыр – деп, Максим Решетников чугаалаан. – Кижилер ажылдап билир болганда, ам инфраструктура кызыгаарлаашкыннарын чок кылыр херек». 
Тываның Баштыңы сайыттың онзалап айыткан чүүлдеринге чөпшээрешкен. «Энергияның чедишпези, чырык энергиязы дээш өртектиң улуу бистиң республикада бир чугула айтырыг болуп турары шын», – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку