Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Михаил Мишустин Кызылда школаны база ийи уруглар садын доозарынга акшаны бээрин аазаан

Михаил Мишустин Кызылда школаны база ийи уруглар садын доозарынга акшаны бээрин аазаан 04.03.2021
Россияның премьер-министри Михаил Мишустин Кызылда ийи уруглар садының база солагай талакы дачаларда тудуу доозулгалак ортумак ниити өөредилгениң улуг школазын доозарынга 297 млн рубльди аңгылап бээрин аазаан. 
Тываның Баштыңы российжи чазактың баштыңының шиитпирин тайылбырлап тура, Михаил Мишустинге республиканы Соңгу чүкке деңтештиргенин өөренип көөрүн дилээнин, ынчангаш солагай талакы дачалар ниитилелиниң девискээринге чедиргенин чугаалаан.
«Мында республика хөгжүлдезиниң эң-не нарын айтырыглары адышта дег көстүп турар. Кызылдың дача чурттакчыларының ниитилели көдээ черлерден көжүп келген кижилерниң доктаамал чурттаар чери болу берген болгаш, найысылалдың чурттакчы чонунуң он кезии мында чыылган» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
«Кажан бо район дача ниитилели турда, чүнү-даа канчаары - туттунары, социал объектилер ажыдары болдунмас турган – деп Шолбан Кара-оол чугаалааш, хоорай кызыгаарынче даалар девискээрин киирерин ол чедип алганын сагындырган. – Ынчалдыр хөй-ниити чурумунуң хайгааралын тургузуп, уруглар садын тудуп алгаш, бо чылын школа тудуун доозар деп турар бис». 
825 өөреникчиге санаан солагай талакы дачалар школазының тудуун ийи чыл бурунгаар эгелээн, амгы үеде ол 90 хуу белен. Эрткен чылда школаны ажыглалче киирери планнаттынган турган, ындыг болзажок акша-хөреңгиниң чедишпези-биле бо 2021 чылдың декабрьже ол шилчиттинген. 
«Тудуг ажылдарын доозарынга 210 млн. рубль херек, ол ышкаш амгы үеде 71 база 78 хуу белен ийи уруглар садының тудуунда база айтырыглар бар – деп, Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды Солангы Тамчай Михаил Мишустинге чугаалаан.
 297 млн рубль четпейн турар, субсидия акша-хөреңгизин санап тура, регионнуң соңгу чүк онзагайын санавайн барганын сайыт чугаалаан. «Бистиң республика Ыраккы соңгу чүкке деңнештирген регион болур. Ынчангаш моон соңгаар мындыг чүүлдер тургустунмас кылдыр, 1,1 хууну 1,6 хуу кылдыр эде санап көөр херек» – деп, Солангы Тамчай айыткан.
Россияның сайыттар кабинетидиниң баштыңы кайда частырыг болу бергенин сайгыарып кааш, өөредилгениң шупту үш төлевилелин деткип, школага 210 млн рубльди, а садиктерге херек 86 млн 948 муң рубльди үндүрүп бээрин аазаан. 
«Шупту чүве чедиишкинниг доостурунга бүзүрээр мен. Сентябрь 1-де, чырык улуг школага уругларның каткы-хөглүг үнү чаңгыланып, тудугну чуруп-шыйган, туткан бүгү-ле кижилерге четтиргенин илередири чугаажок» – деп, Михаил Мишустин чугаалаан. 
Тываның баштыңы республикага оон-даа хөй школаларны тудары чугула дээрзин Россия чазааның удутукчузунга дыңнаткан. «Бисте аныяктар болгаш бичии уруглар дыка хөй. Ам-даа 25 школа база назы четпээн уругларга 40 хире албан черлерин тудар херек, ынчангаш национал төлевилелдерге киржириыис албан» - деп, Шолбан Кара-оол дыңнаткан. Улуг чаа школа ажыглалче кире бээр болза, амдыызында хоорай тудуунуң нормазынга дүүшпес солагай талакы дачалар районунда амыдырал-чуртталга көзүлдүр-ле өскерли бээринге Тываның Баштыңы бүзүрээр. 
«Мында кижилер чыл-чылы-биле чурттап, өзүп-көвүдеп, чаңгыс эвес салгал үнүп келген – деп, Шолбан Кара-оол айыткан. – Амгы үеде төп орукту асфальтылаан, кудумчуда чырыкты киирген, автобус аргыжылгазы доктаамал апарган. Айтыышкыннар-биле эвес, а мында чурттап турар чоннуң хереглелдеринге даянып, микрорайонну ам-даа хөгжүдер херек».

Возврат к списку