Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ыяшты бүрүнү-биле болбаазырадыр комплексти тудар ажылдар эгелээн

Тывада ыяшты бүрүнү-биле болбаазырадыр комплексти тудар ажылдар эгелээн 01.03.2021
Бо төлевилел РФ-тиң Чазааның бадылааны, Тываның шапкын социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай програмазының хемчеглер даңзызында кирген. 
Конкурс шилилдезиниң түңнелинде, Тывадан “Верба” компания ыяшты кезип белеткээр болгаш оон тудуг материалдары бүдүрер тускайжыттынган бүдүрүлге кылдыр шилиттинген.
Компания төлевилелди боттандырарынга федералдыг болгаш регион бюджеттеринден 252,5 млн. рубль түңнүг субсидияны алыр, а боттары ынаар 70 млн. рубльди киириштирер.
«Верба» КХН бүдүрүлге цегин белеткеп эгелээнин төлевилелдиң удуртукчузу ТР-ниң Экономика яамызы дыңнаткан. Бөгүнде ында оран-саваже чырыкты киирер, иштики шөлдерин аңгылаар, кырын дуглаар ажылдар чоруп турар. Оон аңгыда эң сөөлгү үндүрүлгениң ыяш дилдирер техниказы - харвестер и форвардер машиналарны садып алган..
Биргизи ыяш белеткээр комбайн болуп турар. Ол ыяшты ужургаш, будуктарын арыглааш, чөвүрээн аштап, чүдүреринге таарымчалыг кылдыр дилдирер. А ийиги машина белеткээн чудуктарны орук чок берге черден дажып сөөртүрүнге эптиг черге чедиип бээр. Ол ийи машина ыяш белеткээр бүдүн бригада ажылчыннарны солуп болур. 
Амгы үеде инвестор 15 доктаамал база 30 түр үениң ажылчын олуттарын тургускан. Компания Тожу кожууннуң девискээринде белеткел участоктарын база улаштыр ажылдаар баазаны ажыткан. Республиканың найысылалы Кызыл хоорайга ыяш болбаазырадыр комплекстиң кол бүдүрүлгези 2021 чылда ажылын эгелээри планнаттынган. А 2022 чылдың апрельде долу күчүзү-биле ажылдап эгелээр ужурлуг. 
Дилдирген аңгы-аңгы материалдар-биле кады 120 муң кубометр тудуг ыяжын, Pini-kay экологтуг евроыяш бүдүрер технология-биле кылган хирээнди-хөмүр брикеттерни бүдүрерин төлевилелде айыткан. 
Тываны хөгжүдериниң тускай программазы-биле бо чылын демир-бетон кылыглар бүдүрүлгези ажыттынганын сагындыраал. Бо чылын ыяш болбаазырадылга комплекизинден аңгыда, дүктен кылыглар бүдүрүлгезин, далган дээрбедээр ийи бүдүрүлгени база сыын ажыл-агыйының баазазынга кадыкшылга комплекизин ажылдадыры көрдүнген. Бо чылын 5 инвестиция төлевилелдериниң ачызында республикага 300 хире чаа ажылчын олуттар ажыттынар.

Возврат к списку