Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чаа неделяның ажыл угланыышкыннарын айыткан

Тываның Баштыңы чаа неделяның ажыл угланыышкыннарын айыткан 24.02.2021
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол февральдың сөөлгү чаа ажылчын неделязы дыка харыысалгалыг дээрзин айыткан. 
Тываның тускай хөгжүлде программазында планнаттынган шупту объектилерниң күүселдезин чедип алыры чугулазын айыткан.
 «Бир дугаарында, 2021 чылда тудуг объектилерин шапкынчыдар. Чаа тудуг сезону эгелэни-биле, чаа бүдүрүлгелерни ажыдар дээш бүгү күштерни, аргаларны ынаар мөөңнээр. Федералдыг программаларның курлавырларын ажыглап, аңаа киржир дээш бүгү-ле чүүлдерни кылып, чагыгларны дарый киирер херек» - Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.
 Республиканың шапкын хөгжүлдезиниң тускай программазының сорулгаларын чедип ап, ону калбартыры-биле ынаар чаа объектилерни киирерин, Тываның Баштыңы чугаалаан. Шолбан Кара-оол оон аңгыда, чазактың социал ажыл блогунга элээн каш даалгаларны берген.
 «Сөөлгү хүннерде “Социал керээ” программага киржирин сонуургаан айтырыглар чаңгыс чер-чурттугларывыстан хөй кээп турарын көрүп тур мен. Бо чылын деткимчени 38,5 хуу көвүдедип, 410,4 млн. рубль чедирген бис. 3 муң ажыг өг-бүлелер социал керээ ачы-дузазын алыр - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. – РФ-тиң Чазаа чоокта чаа программаже өскертилгелерни киирген. Ам социал керээ-биле хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдүп болур апарган. Керээ чарган өг-бүлелер бодунуң дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге 100 муң рубльди угландырар. Бистиң социал политика яамызынга кыска үе ишитинде эрге-хоойлу актызын бадылап, чаартылгаларга даянып документилерни хүлээр даалганы онаадым». 
Республика девискээринде даг-болбаазырадылга бүдүрүлгелеринче тус черниң специалистерин ажылга тургузарын чедип алыры – адыр яамызының бир чугула айтырыы болур. «Лунсин», Голевтиң даг-руда компаниязы, «Тардан Голд» даг-болбаазырадылга бүдүрүлгелеринде ажылдакчыларның 72,5 хуузу республиканың чурттакчылары, азы 2868 кижи чедип турар деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
«Ону чедип алыр дээш турушкан бис. Компаниялар эгезинде бистиң кижилеривисти ажылче алыксавас, өске регионнардан вахта-биле ажылдап кээр ажылчыннарны хөлезелеп турган. Республиканың чурттакчыларын ажылга хаара тудар кылдыр инвесторларны бүзүредип, олар-биле тускай дугуржулгаларны албан-биле чарган мен. Штаттың эвээш дизе 60 хуузу тус черниң чурттакчылары болур деп, ындыг негелдени салган бис – деп, Тываның Баштыңы сагындырган. – Бөгүнде ол чурум норма апарган. 2868 ажылчын олуттарда кижилер эвээш дизе-ле үш кижини чемгерип турары - республикага чугула. Оон аңгыда бүдүрүлге оон-даа өске ажылдарны берген. Улуг инвестиция төлевилелдеринде хаара туттунган чаңгыс чер чурттугларывыстың санын 10-га көвүдедиптер болзувусса, ында тургустунган ажылчын олуттарда кижи бүрүзүнге дыка ажыктыг».

Возврат к списку