Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Эзирлер уязы” губернатор төлевилелиниң ийиги ээлчээ

“Эзирлер уязы” губернатор төлевилелиниң ийиги ээлчээ 17.02.2021
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралдың депутаттарынга 2021 чылда республикага боттандырар ажыл-херектерниң дугайында айыткалын таныштырып тура, республиканың биче суурларынга эгелээн “Эзирлерниң уязы” төлевилелдиң бирги чадазы чедиишкинниг боттанганын демдеглээн.
 Тываның Баштыңының эгелээни төлевилелди тус чер чагыргалары, сумунуң чурттакчы чону база күүсекчи эрге-чагырга органы болур спорт яамызы демнежип, тускай спорт залдары чок биче суурларда “эзирлерниң уязын” айыттынган хуусаада тудуп дооскаш, ажыглалче киирген. Бо хүнде ында спортчу амыдырал хайныккан. 
Ук төлевилелди 3 чылда боттандырары көрдүнген болгаш, бо чылда кайы суур ол эргени алырынга шилилде шыңгыы болганын спорт яамызы дыңнаткан. Чоннуң изиг күзели, эрге-чагыргадан деткимче, оларның чаңгыс деми бар болза, кандыг-даа улуг үүле-херекти чаңгыс тыныш-биле бүдүрүп ап болурун, эрткен чылдың арга-дуржулгазы көргүскен. Ынчангаш бо чылда губернатор төлевилелинге киржир күзелди хөй суурлар илереткен. 
Республиканың Спорт яамызы суурунда спортчу инфраструктура шуут чок 15 чурттакчылыг черлер шилиттингенин дыңнаткан. Бо 2012 чылда Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээр, Бай-Тайга кожууннуң Шуй, Чөөн-Хемчик кожууннуң Шеми, Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Бажы; Бии-Хем кожууннуң Хадың; Сүт-Хөл кожууннуң Ишкин; Таңды кожууннуң Арыг-Бажы; Эрзин кожууннуң Мөрен; Каа-Хем кожууннуң Суг-Бажы; Өвүр кожууннуң Солчур; Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг; Тожу кожууннуң Тоора-Хем; Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды, Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек; Чеди-Хөл кожууннуң Сайлыг суурларга “Эзирлерниң уязы” туттунар. 
Тываның Баштыңы айыткалында, “төлевилелдиң негелделери ол-ла хевээр артар. Республиканың Чазаа тудуг материалдарынга акша-хөреңгини үндүрер, суурларның чурттакчылары боттарының холдары-биле тудар. Муниципалдыг органнар биче спорт залдарының девискээриниң чаагайжыдылгазын харыылаар, ол ышкаш акшаландырыышкынга боттарының үлүүн киирер” дээнин сагындыраал.

Возврат к списку