Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Садып алыышкын адырында керээ системазын өйлеп-таарыштырар яамы национал төлевилел боттанылгазының чогумчалыг ажылын уламчылаар

Тываның Садып алыышкын адырында керээ системазын өйлеп-таарыштырар яамы национал төлевилел боттанылгазының чогумчалыг ажылын уламчылаар 22.01.2021
2020 чылда кол көргүзүглер күүселдезин түңнээн база 2021 чылда мурнады боттандырар хемчеглер тодараткан коллегия хуралын сайыттың хүлээлгезин күүседип турар У. Смоленцева башкарып эрттирген.
 Садып алыышкын адырында керээ системазын өйлеп-таарыштырар яамы отчеттуг чылда 11 млрд. 816,3 млн. рубль ниити түңнүг 5014 садып алыышкыннарны чарлаан, 7 млрд. 999,9 млн. рубльга керээлерни чарган. Эрткен чылга деңнээрге садып алыышкынның хемчээли 24 % өскен. Күрүнениң садып алыышкын системазы бюджеттиң боттуг болгаш дээштиг ажыглалын хандырып турар болгаш, 589,75 млн. рубль акшаны камнап алган. Экономия 15,8 % көвүдээн. Бо чүгле статистиктиг көргүзүг эвес-тир дээрзин, адырның удуртукчузу демдеглээн. Камнаттынган акша-хөреңги-биле немей дараазында объектилерни: өскүс уругларга 19 бажыңнарны, Улуг-Хем кожууннуң Арыскан суурда ФАП-ты тудуп, Каа-Хем кожууннуң Кундустуг суурда көдээ культура бажыңының капитал септелгезин чоруткан.
Биче болгаш ортумак бизнестиң садып алыышкында үлүү улгатканы эки көргүзүг болган деп, сайыт демдеглээн. 2020 чылдың декабрь 31-ниң байдалы-биле алырга, биче сайгарлыкчы чорук субъектилеринден 3 млрд. 252,2 млн. рубль ниити түңге 2410 садып алыышкынны яамы чоруткан. РТС-тендер электроннуг садыг шөлдериниң төлээлерин хаара тутпушаан, биче сайгарлыкчы чорук субъектилеринге квартал санында семинарларны эрттирип, сертификаттар бээр стажировкаларны организастап тургаш, көргүзүглерни экижиткен. Оон аңгыда тус черниң бараан бүдүрүкчүлери-биле дорт керээлер чарар ажылды яамы чорудуп турар.
 РТС-тендерниң электроннуг садыы таварыштыр 103 керээни 17,73 млн. рубльга чарган. Көдээ ажыл-агый продукциязының (ногаалар, эът, сүт, хлеб) тус чер бүдүрүкчүлериниң чижилгелиг садыглаашкынының түңнелинде, 32,148 млн. рубль түңнүг 59 керээ чардынган.
“Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге” программаның киржикчилери 14,228 млн. рубль түңнүг 20 керээни чарган. “Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге” губернатор төлевилелиниң киржикчилери «Бай-Хаак» КХН-ниң, «Саян Даа» КБК-ниң, Желтухин А.П.ниң ТАА-зының ажыл-ижи чедиишкинниг. 
Национал төлевилелдер күүселдези-биле муниципалдыг чагыкчыларны деткиир практика уламчылавышаан. «Көдээ черлерниң комплекстиг хөгжүлдези» төлевилел чорудуу-биле ниитизи-биле 72,322 млн. рубль түңүнге 34 садыглажыышкын болган. А «Хоорай хүрээлелиниң таарымчалыг хүрээлелин тудары» төлевилелге 24 садып алыышкынны 39,004 млн. рубль акшага кылган. 
Национал төлевилелдер күүселдези-биле федералдыг субсидияларны шиңгээдип алыр дээш, 2021 чылда садыглап алыышкынны экижидер сорулганы яамы салган. Ол ышкаш Тыва Республиканың биче сайгарлыкчы чорук субъектилеринге информастыг болгаш методиктиг дуза кадар ажылды экижидери шиитпир хүлээп алдынган.

Возврат к списку